Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13517/BTC-CST
V/v thuế xuất nhập khẩu đối với đồng thanh Busbar

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Ngô Han

Ngày 18/10/2018, Bộ Tài chính nhận được công văn số 10012/VPCP-ĐMDN ngày 15/10/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Ông Huỳnh Quốc Thái - Công ty CP Ngô Han - TP. Hồ Chí Minh về xem xét biểu thuế xuất nhập khẩu đối với đồng thanh Busbar. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế xuất khẩu:

Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng đồng thanh Busbar ở dạng thanh bằng đồng tinh luyện có mã hàng 7407.10.40.

Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2017/QH13, mặt hàng đồng tinh luyện, dạng thanh mã hàng 7407.10.40 có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 5-40%.

Theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, mặt hàng đồng tinh luyện, dạng thanh (mã hàng 74071040) có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Mức thuế suất thuế xuất khẩu của mã hàng 7407.10.40 đã được điều chỉnh từ 10% xuống 5% từ ngày 01/01/2018 để nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

Theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP , thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng đồng tinh luyện, dạng thanh (mã hàng 7407.10.40) là 5%. Cam kết WTO năm 2018 là 5%.

Tại 10 Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong giai đoạn 2018-2023 (ATIGA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, AANZFTA, AJCEP, VJEPA, VCFTA, VKFTA, và VN-EAEU FTA) quy định hàng hóa nhập khẩu để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt phải đáp ứng đủ 4 điều kiện nêu tại các Nghị định này và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của mã hàng 7407.10.40 trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nêu trên đều cơ bản về 0% (trừ VCFTA là 0% từ ngày 01/01/2019, AIFTA là 0% từ ngày 31/12/2018. Trong Hiệp định AKFTA thì Ma-lay-xia và Thái Lan không được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%, trong Hiệp định ACFTA thì Thái Lan không được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%).

Căn cứ các quy định nêu trên, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của mặt hàng đồng tinh luyện, dạng thanh (mã hàng 7407.10.40) đã được quy định phù hợp với cam kết của WTO, các Hiệp định thương mại tự do FTA và khung thuế xuất khẩu của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Việc điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đồng tinh luyện, dạng thanh (mã hàng 7407.10.40) cao hơn mức 5% hoặc thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cao hơn mức 0% là vi phạm các cam kết WTO và cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Việc điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu thấp hơn mức 5% là vượt thẩm quyền của Chính phủ vì thẩm quyền quy định khung thuế suất thuộc Quốc hội. Trường hợp cần thiết sửa đổi giảm thuế xuất khẩu mặt hàng đồng tinh luyện, dạng thanh (mã hàng 7407.10.40) thì phải sửa đổi khung thuế suất tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị để tổng hợp đánh giá khi sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, CST(xnk).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng