Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC H
ÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/CHHVN-VTDVHH
V/v điều chỉnh giảm giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Hà Hội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ tàu: Đoàn Kết An Lư, Hải Phòng, Vận tải biển Diêm Điền, Nam Định, Thanh Hóa;
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam;
- Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải;
- Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Chi cục hàng hải;
- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lai dắt;
- Các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 136/TB-BGTVT ngày 15/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về giá dịch vụ cảng biển và phí hàng hải, trong đó giao Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan khuyến khích việc giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải, giá dịch vụ cầu, bến phao neo và giá dịch vụ lai dắt trong phạm vi mức giá tối thiểu và mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam tùy vào khả năng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch Covid-19.

Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 1039/CHHVN-VTDVHH ngày 16/4/2020 về việc điều chỉnh giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, các Cảng vụ hàng hải: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh v.v... đã nhận được thông báo của một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lai dắt (danh sách doanh nghiệp gửi kèm theo) về việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ lai dắt trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Về vấn đề này, Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lai dắt tàu biển đã hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải về thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, chủ động có những giải pháp hiệu quả, thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam bằng việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ lai dắt cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Các Cảng vụ hàng hải tiếp tục làm việc với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt và thông báo nội dung điều chỉnh giá dịch vụ lai dắt tới Hiệp hội chủ tàu Việt Nam. Hiệp hội chủ tàu địa phương, cùng các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam để làm cơ sở triển khai thực hiện, cụ thể:

Điều chỉnh giảm giá dịch vụ lai dắt tàu biển đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa (bao gồm cả tàu biển và phương tiện VR-SB) trong phạm vi mức giá tối thiểu và mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT tùy vào khả năng của từng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch Covid-19.

3. Để tiếp tục có những giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lai dắt, các Cảng vụ hàng hải tiếp tục quán triệt tinh thần chủ động chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bệnh, điều chỉnh giảm giá dịch vụ lai dắt phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và khách hàng.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo tới quý Hiệp hội, doanh nghiệp, Cảng vụ hàng hải biết để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các phòng: PC, TC, ATANHH, VP;
- Lưu: VT, VTDVHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang

 

PHỤ LỤC.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ LAI DẮT THÔNG BÁO CHỈNH GIÁ DỊCH VỤ
(kèm theo văn bản số 1337/CHHVN-VTDVHH ngày 17/4/2020 của Cục HHVN)

STT

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lai dắt thông báo chỉnh giá dịch vụ

Đơn vị nhận thông báo

1.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

(văn bản số 420/CVHHQN-PC ngày 16/4/2020)

2.

Công ty CP Cảng Quảng Ninh

3.

Cảng dầu B12

4.

Công ty TNHH Golden Lotus Shipping

5.

Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin

6.

Công ty TNHH Hoa tiêu khu vực III

7.

Công ty CP lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

(văn bản số 629/CVHHHP-TTr ngày 15/4/2020)

8.

Công ty CP Tiếp vận quốc tế Song Nguyễn

9.

Công ty CP Dịch vụ hàng hải Hải Âu

10.

Công ty CP Cảng Đoạn Xá

11.

Công ty CP TMDV hàng hải Nhạn Biển

12.

Công ty CP Tiếp vận Đình Vũ

13.

Công ty TNHH Đại Vũ

14.

Công ty CP Tân cảng hàng hải Miền Bắc

15.

Công ty TNHH Đại Sơn

16.

Công ty CP Dịch vụ lai dắt Đại Dương

17.

Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

(văn bản số 461/CVHHTH-PC ngày 16/4/2020)

18.

Công ty TNHH Cảng quốc tế Nghi Sơn

19.

Công ty CP Đại lý hàng hải Nghi Sơn

20.

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Thuận Phát

21.

Công ty CP đầu tư TMDV Tân Hải Châu

22.

Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa

23.

Công ty TNHH Thoresen- Vinama Tug

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

(văn bản số 657/CVHHVT-TTTT ngày 15/4/2020)

24.

Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP-PSAM

25.

Công ty TNHH Dịch vụ lai dắt Tân Cảng - Cái Mép

26.

Công ty TNHH Lai dắt tàu biển Vũng Tàu (Vungtau Tug)

27.

Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân (Haivan Ship)

28.

TCT Tân cảng Sài Gòn - Công ty DV hàng hải Tân cảng

29.

Công ty CP DV hàng hải Tân Thành

30.

Công ty CP Lai dắt và vận tải Chim Ưng - Fancol T&T

31.

Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Long Hải

32.

Công ty CP Vina Logistisc

33.

Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân (Haivan Ship)

Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh

(văn bản số 321/CVHHTPHCM-TTTT ngày 17/4/2020)

34.

Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP-PSAM

35.

TCT Tân cảng Sài Gòn - Công ty DV hàng hải Tân cảng

36.

Công ty CP Vận tải và Thương mại quốc tế

37.

Tổng công ty CP Đường Sông Miền Nam

38.

Công ty TNHH DVKT Hàng hải Hoàng Lộc

39.

Công ty TNHH Dịch vụ Lai dắt Tân cảng Cái Mép

40.

Công ty CP Vinalogistics

41.

Công ty CP Cảng Sài Gòn

42.

Công ty CP GP VT & TM Phương Nam

43.

Công ty CP Hàng hải Phú Mỹ

44.

Công ty CP Hàng hải Kim An

45.

Công ty CP Lai dắt và vận tải Chim Ưng - Fancol T&T

46.

Công ty CP Hàng hải Sao Biển