Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Đây là Nghị định được ban hành nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong hơn 02 năm tổ chức thi hành Luật đất đai.

Đề nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ đi vào cuộc sống, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan phát thanh, truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nói chung, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nói riêng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương.

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai đã ban hành thuộc thẩm quyền để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng bền vững tài nguyên, tài sản đất đai.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ. Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích tại địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm theo quy định.

4. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư chuyển tiếp giữa Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013.

Tập trung rà soát, gia hạn tiến độ sử dụng đất, thu hồi đất đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư và công bố công khai theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát và xử lý đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề; công khai quỹ đất đã cho thuê, cho thuê lại và quỹ đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu này.

Quản lý chặt chẽ việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất và việc xác định giá trị doanh nghiệp là giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đã cổ phần hòa nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đặc biệt là việc khuyến khích các chủ sử dụng đất nông nghiệp thực hiện các quyền nhằm tập trung, tích tụ đất đai vào các chủ thể có năng lực sản xuất, kinh doanh để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6. Quan tâm đầu tư, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai; quyết định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận.

Tiếp tục rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phân loại các trường hợp chưa thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, kiến nghị các giải pháp cụ thể về chính sách, pháp luật, về tổ chức thực hiện để hoàn thành việc đăng ký đất đai theo quy định và hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất.

7. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục; kịp thời rà soát, chuẩn hóa và công bố công khai các thủ tục mới được quy định bổ sung. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tin học trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo về Bộ theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CSPC, D150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1336/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 1336/BTNMT-TCQLĐĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/03/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/03/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản