×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/BYT-VPB1
V/v buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế tổ chức Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00, ngày 18/3/2020 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thành phần làm việc

2.1. Về phía Bộ Y tế:

- PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Điều trị: Trưởng đoàn;

- Lãnh đạo: Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Văn phòng Bộ;

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

2.2. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Nội dung:

- Nghe báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thăm cơ sở khám chữa bệnh điều trị dịch bệnh Covid-19;

- Thăm cơ sở cách ly các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí lịch làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế (Thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Thành, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại 0912792579).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (để phối hợp);
- Thành phần đoàn công tác (để ch/bị và th/dự);
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức