Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 13230/BTC-TCT
V/v Xác định cư trú theo Luật thuế TNCN cho nhân viên người nước ngoài làm việc ngoài khơi

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Seadrill Larissa Limited

Bộ Tài chính nhận được công văn số 805/TSĐH của Công ty Seadrill Larissa Limited hỏi về việc xác định tình trạng cư trú theo Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên người nước ngoài làm việc ngoài khơi. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, Mục I, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân về xác định điều kiện cá nhân cư trú tại Việt Nam, trong đó bao gồm đối tượng là cá nhân có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể: tại tiết 1.2.2 đã hướng dẫn:

“Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

a) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theo hướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi.

b) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan, … không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động”.

Trường hợp nhân viên nước ngoài tới Việt Nam công tác, làm việc ngắn hạn trên các giàn khoan và các tàu ngoài khơi thuộc lãnh hải Việt Nam, do tính chất đặc thù công việc phải ở lại giàn khoan và tàu ngoài khơi từ 90 ngày đến dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục thì không thuộc đối tượng áp dụng điều kiện cư trú nêu trên; các trường hợp này thuộc đối tượng không cư trú tại Việt Nam.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Seadrill Larissa Limited được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Vụ CST, PC;
- Lưu: VT, TNCN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu