Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v: Triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (có danh sách kèm theo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (gọi tắt là Đề án), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan Thường trực Đề án) trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (theo các nhiệm vụ cụ thể được Thủ tướng Chính phủ phân công trong Đề án) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cơ quan) triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương. Gửi Kế hoạch triển khai Đề án trong giai đoạn 2018-2025 và kết quả thực hiện trong năm 2019 về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các cơ quan giới thiệu đầu mối triển khai Đề án, gồm thông tin của cơ quan, cá nhân, số điện thoại, email liên hệ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Vũ Đức Bình, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; ĐT: 0975393699, email: vdbinh@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Khoa giáo Văn xã, VPCP;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ