Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu thiết bị, máy móc để sản xuất, tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Diana.
(Địa chỉ: KCN Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 0902-1/2012 ngày 09/02/2012 của Công ty cổ phần Diana về việc nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc để sản xuất, đầu tư tạo tài sản cố định và nâng cấp máy móc hiện có, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ thì: "Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác"

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì: "Nhà đầu tư được: trực tiếp xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu; trực tiếp nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư nguyên liệu và hàng hóa cho hoạt động đầu tư; quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại hàng hóa liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 15 của Luật Đầu tư và quy định của pháp luật về thương mại".

Do Công ty cổ phần Diana là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nên công ty sẽ được trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu đối với:

- Nguyên liệu, vật tư để sản xuất các sản phẩm theo giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Hàng hóa để tạo tài sản cố định cho công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Diana biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông