Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/VPCP-QHQT
V/v giao nhiệm vụ cụ th trin khai thực hiện Hip định VPA/FLEGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 9317/BNN-TCLN ngày 13 tháng 12 năm 2019) về việc phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) theo Phụ lục chi tiết kèm theo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Phụ lục);
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg
các: NN, TH, Tổng GĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng