Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/GSQL-TH
V/v xác minh C/O

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 3264/HQHN-GSQL ngày 8/9/2016 của Cục Hải quan Hà Nội vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AI, số tham chiếu 49658565 cấp ngày 28/7/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn