Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-GĐ
V/v xác định cấp công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhân được văn bản số 668/SXD-HĐXD ngày 24/4/2014 của Quý Sở về việc xác định cấp công trình theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông tư số 10/2013/TT-BXD). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án Sora Gardens 1 - Tokyu Bình Dương Garden City được chủ đầu tư là công ty TNHH Becamex Tokyu phê duyệt đầu tư tại văn bản số 13/2013/CV-BCMTK ngày 19/02/2013. Do đó, theo quy định về chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 10/2013/TT-BXD, cấp công trình được xác định theo Quyết định phê duyệt dự án.

2. Qua xem xét các tài liệu có liên quan đến phê duyệt dự án, trình tự thực hiện chấp thuận đầu tư dự án và phê duyệt dự án của chủ đầu tư, cụ thể là phê duyệt dự án trước khi nhận được chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một là không phù hợp với các quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hư­­ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Vì vậy, trong quá trình thực hiện dự án, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương kiểm tra và hướng dẫn chủ đầu tư đảm bảo thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quang