Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1293/BGDĐT-GDĐH
V/v: Báo cáo đánh giá tác động, thiệt hại của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, học viện;
- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là co sở đào tạo) thực hiện báo cáo theo đề cương đính kèm. Báo cáo này được sử dụng làm căn cứ ban hành các chính sách kịp thời ứng phó, thích ứng với tình hình dịch bệnh; đồng thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các cơ sở đào tạo tải tệp đề cương và bảng biểu đính kèm tại trang Văn bản chỉ đạo, điều hành, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/default.aspx.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học), địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bản mềm file Word và Excel gửi qua email: vugddh@moet.gov.vnnphien@moet.gov.vn; đồng thời, gửi báo cáo tới Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bản mềm gửi qua email: trungtamdaihoc@gmail.com trước ngày 22/4/2020.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo tác động của dịch bệnh COVID-19
đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

(Kèm theo Công văn số              /BGDĐT-GDĐH ngày    tháng 4 năm 2020)

Cơ sở đào tạo: ………………

Cán bộ phụ trách thực hiện Báo cáo:

Họ và tên:                                                         Chức vụ:

SĐT di động:                                                    Email:

1  Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

1.1  Triển khai công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp đối với Nhà trường

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã nhận được từ cơ quan chủ quản, Bộ GD&ĐT cũng như địa phương

- Kế hoạch thực hiện của trường và các điều kiện đảm bảo

1.2  Tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Nhà trường

- Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của các khóa đào tạo trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

o Thời điểm điều chỉnh;

o Các vấn đề phát sinh và biện pháp khắc phục.

- Triển khai đào tạo trực tuyến của cơ sở (nếu chưa triển khai xin ghi rõ lý do cơ sở không có khả năng thực hiện và giải pháp cơ sở thực hiện cho học kỳ 2 năm 2019-2020)

o Thời điểm chính thức bắt đầu đào tạo trực tuyến diện rộng trong trường;

o Giải pháp kỹ thuật đã vận dụng: phần cứng và các giải pháp phần mềm, hệ thống quản lý học tập (LMS) và Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS) ;

o Học liệu điện tử: số lượng đã phát triển /cập nhật/mua mới, Tỷ lệ tăng so với trước dịch (Cuối học kì 1 2019-2020);

o Phương án và giải pháp kiểm tra đánh giá;

o Các hoạt động tập huấn, hướng dẫn cán bộ, giảng viên về biên soạn học liệu điện tử, tập huấn kỹ thuật và phương pháp dạy học trực tuyến.

(Đối với các cơ sở đã triển khai đào tạo trực tuyến trước 2020 cũng cung cấp thông tin về thời điểm triển khai và các kết quả đã có trước và trong đợt dịch).

2  Tác động của dịch COVID-19

2.1  Tác động tới quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính của cơ sở và các biện pháp khắc phục

2.1.1  Tác động tới hoạt động đào tạo

- Số môn học đã được chuyển sang đào tạo trực tuyến, tỷ lệ tăng so với trước dịch;

- Tổng số giờ tín chỉ (khối lượng giảng dạy của các môn học) đã được chuyển sang dạy học trực tuyến, tỷ lệ tăng so với trước dịch;

- Số giảng viên đã thực hiện dạy học trực tuyến, tỷ lệ tăng so với trước dịch;

- Số sinh viên đã tham gia các hoạt động học tập trực tuyến, tỷ lệ tăng so với trước dịch.

2.1.2  Biến động tài chính

- Khoản thu

o Giảm học phí (tuyệt đối và tỷ lệ % so với kế hoạch);

o Giảm dịch vụ phí (tuyệt đối và tỷ lệ % so với kế hoạch);

o Giảm chuyển giao công nghệ (tuyệt đối và tỷ lệ % so với kế hoạch).

- Khoản chi

o Biến động chi đầu tư (tuyệt đối và tỷ lệ % so với kế hoạch);

o Biến động chi thường xuyên (tuyệt đối và tỷ lệ % so với kế hoạch);

o Chi phát sinh phục vụ chuyển sang đào tạo trực tuyến (tuyệt đối và tỷ lệ % so với tổng chi dự kiến học kỳ 2 2019-2020);

o Chi phí phục vụ phòng dịch (tuyệt đối và tỷ lệ % so với tổng chi dự kiến học kỳ 2 2019-2020);

o Chi hỗ trợ cán bộ, nhân viên và sinh viên (tuyệt đối và tỷ lệ % so với tổng chi dự kiến học kỳ 2 2019-2020).

2.1.3  Hoạt động khoa học-công nghệ

- Số hoạt động KHCN, đề tài, nhiệm vụ bị chậm tiến độ;

- Kinh phí bị ảnh hưởng, cắt giảm.

2.2  Tác động tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên/ giảng viên (sau đây gọi là nhà giáo); học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi là người học)

- Tư tưởng và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ quản lý;

- Tư tưởng và nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo;

- Tư tưởng và nguyện vọng của học sinh, sinh viên (đặc biệt học sinh, sinh viên năm cuối và số phải thực hiện thực tập, thực hành bên ngoài trường).

3  Đề xuất, kiến nghị

3.1  Cơ quan chủ quản (nếu có)

3.2  Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.3  Các địa phương có liên quan

 

Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo (bảng Excel)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN