Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1291/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nguyên liệu gia công xuất khẩu truyện tranh

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam
(Đ/c; lô I-6 -KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số KPVN-15072016 của Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam về việc nhập khẩu nguyên liệu gia công xuất khẩu truyện tranh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì thương nhân được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép.

Căn cứ Phụ lục II Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm thì xuất bản phẩm có mã số HS thuộc các nhóm (4901, 4903.00.00, 4904.00.00, 4905,4910.00.00; 4911) khi nhập khẩu phải có văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và thực tế hàng hóa dự kiến nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, GQ1.(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải