Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1281/TCHQ-ĐTCBL
V/v tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các cục Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Giám sát quản lý về hải quan;
- Ban Quản lý rủi ro hải quan;
- Báo Hải quan.

 

Trong những năm vừa qua, ngành Hải quan đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình chủ quyền, an ninh biên giới diễn biến phức tạp, đặc biệt sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, gây căng thẳng chính trị, ảnh hưởng đến hòa bình khu vực và đe dọa chủ quyền, an ninh quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015”; Dự án Tăng cường năng lực phòng chống ma túy của ngành Hải quan giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch số 1873/KH-TCHQ ngày 17/4/2012 của Tổng cục Hải quan về "Phòng, chống rửa tiền của ngành Hải quan giai đoạn 2012 - 2015".

3. Văn phòng Tổng cục Hải quan

Chủ trì, phối hợp với Báo Hải quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

4. Cục Điều tra chống buôn lậu

4.1. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác định trọng điểm, tập trung vào các đối tượng, các mặt hàng có nguy cơ vi phạm về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp hoặc tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ việc lớn, có tính liên tỉnh, liên vùng do Cục Hải quan tỉnh, thành phố bàn giao.

4.3. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

5. Cục Giám sát quản lý hải quan

5.1. Chủ động rà soát các quy định về chính sách mặt hàng, quy trình thủ tục liên quan có khả năng bị lợi dụng để vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

6. Ban quản rủi ro hải quan

Tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn Cục hải quan quan tỉnh, thành phố thu thập, phân tích thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu có nghi vấn, qua đó xác định trọng điểm, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro, phân luồng, kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp, lô hàng có độ rủi ro cao.

7. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

7.1. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng xuất, nhập khẩu tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

7.2. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng, sử dụng hiệu quả mạng lưới cơ sở bí mật bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

7.3. Chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát hoặc tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền tại địa bàn thực hiện kế hoạch tuần tra chung nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

7.4. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới do chính quyền địa phương tổ chức, phát động.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ I - Bộ Tài chính (để p/h);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn