Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/TCT-HTQT
V/v thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;

Căn cứ Điều XII của Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký tại Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 1994, ký tại Xơ-un ngày 27 tháng 11 năm 2019;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Nghị định thư thứ hai nêu trên như sau:

Ngày Nghị định thư thứ hai có hiệu lực: từ ngày 20/01/2021.

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2022.

Ngày áp dụng thực hiện tại Hàn Quốc: từ ngày 01/01/2022.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị định thư thứ hai theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: PC, CST, HTQT, Cục TCDN,
Viện CL&CSTC (BTC);
- Các Vụ và đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện Văn phòng TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh