Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12764/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Ba Đình

Ngày 21/11/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 096/DĐK ngày 20/11/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK (sau đây gọi tắt là Công ty DĐK) hỏi về việc xuất hóa đơn GTGT. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung báo cáo của Chi cục Thuế, quận Ba Đình tại công văn số 22723/CCT-TTHT-AC ngày 29/12/2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn hướng dẫn số 43331/CT-TTHT ngày 25/6/2018 trả lời Chi cục Thuế về việc xuất hóa đơn GTGT của Công ty DĐK. Ngày 06/12/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5074/TCT-CS ngày 06/12/2019 trả lời đơn vị về nội dung vướng mắc nêu trên.

Trong nội dung công văn số 096/DĐK ngày 20/11/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK có trình bày Công ty xây dựng công trình hàng không ACC đã lập hóa đơn xây lắp cho Công ty DĐK, Công ty DĐK lập hóa đơn GTGT của toàn bộ công trình theo hợp đồng cho chủ đầu tư và công trình đã được chủ đầu tư quyết toán ngày 15/01/2013.

Cục Thuế TP Hà Nội giao Chi cục Thuế quận Ba Đình nghiên cứu hồ sơ, căn cứ tình hình thực tế về việc kê khai nộp thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK và Công ty xây dựng công trình hàng không ACC để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Chi cục Thuế quận Ba Đình được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường