Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12733/BTC-TCT
V/v: Đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước. Do đó, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên tình trạng gian lận về đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp, hóa đơn và các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối vẫn đang diễn ra gây thất thu Ngân sách Nhà nước, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu. Để hạn chế tình trạng nêu trên, một số địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng... đã triển khai đồng bộ giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua biện pháp niêm phong kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu trên địa bàn. Giải pháp nêu trên đã góp phần quản lý sản lượng xăng dầu xuất bán của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Để góp phần tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, qua đó tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết và thực hiện về phương án quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương) phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trên địa bàn thành lập Đoàn công tác kiểm tra liên ngành để tiến hành niêm phong các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu, trên cơ sở đó bảo đảm việc kê khai đúng số lượng, chất lượng xăng dầu, doanh thu bán hàng để kê khai thuế đúng quy định.

- Chỉ đạo các ban ngành tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh xăng dầu thông qua việc kiểm tra chỉ số trên đồng hồ công tơ tổng theo định kỳ, qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư các tỉnh, thành phố
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL - 2b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng