Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/BTTTT-TTCS
V/v hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0)

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở” tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương, Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin - Phiên bản 1.0 (gửi kèm theo văn bản này).

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu, xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để quản lý tập trung các đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện thông tin cơ sở khác trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;

- Các Vụ: PC, KHCN;
- Các Cục: VT, THH, ATTT;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố;
- Sở VHTTTT&DL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, TTCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

HƯỚNG DẪN

VỀ CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN TRUNG ƯƠNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH VÀ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN (PHIÊN BẢN 1.0)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN TRUNG ƯƠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH

1. Mô hình tổng thể

2. Mô hình Hệ thống thông tin nguồn trung ương

3. Mô hình Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

IV. YÊU CẦU CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN TRUNG ƯƠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH

1. Yêu cầu chung

2. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương

3. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của ứng dụng trên thiết bị di động thông minh

4. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

5. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của bảng tin điện tử cộng cộng

6. Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin hệ thống

V. KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Các loại dữ liệu cần chia sẻ

2. Kết nối Hệ thống thông tin nguồn trung ương với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

3. Kết nối cụm loa truyền thanh với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

 

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Các từ viết tắt và từ tiếng Anh sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này được hiểu như sau:

Từ viết tắt

Tên đầy đủ

ATTT

An toàn thông tin

App mobile

Ứng dụng trên thiết bị di động

Bộ TTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

CNTT

Công nghệ thông tin

CNTT-VT

Công nghệ thông tin - viễn thông

CSDL

Cơ sở dữ liệu

Digital Signage

Bảng tin điện tử công cộng

Dashboard

Bảng điều khiển

E-Learning

Đào tạo, tập huấn trực tuyến

EMC

Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến

ETL

Extract-Transform-Load: Trích xuất, chuyển đổi, lưu trữ dữ liệu

HTTT

Hệ thống thông tin

IOC

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

LGSP

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh

LMS

Learning Management System - Hệ thống quản lý đào tạo, tập huấn trực tuyến

NGSP

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Sở TTTT

Sở Thông tin và Truyền thông

SSO

Single-Sign-On: Dịch vụ đăng nhập một lần

Staging

Vùng dữ liệu trung gian

TTCS

Thông tin cơ sở

Website

Trang web

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN

Tài liệu này hướng dẫn:

- Mô hình triển khai, kết nối giữa HTTT nguồn trung ương với HTTT nguồn cấp tỉnh; kết nối đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác (nếu địa phương có nhu cầu mở rộng đối tượng quản lý) với HTTT nguồn cấp tỉnh;

- Chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản đối với HTTT nguồn trung ương, HTTT nguồn cấp tỉnh và các hệ thống thông tin liên quan;

- Chia sẻ dữ liệu giữa HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chủ động áp dụng cho phù hợp.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

- Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN TRUNG ƯƠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH

1. Mô hình tổng thể

HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh hoạt động gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với nhau trong việc sử dụng, chia sẻ dữ liệu và quản lý hoạt động TTCS xuyên suốt từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; trong đó:

 - HTTT nguồn trung ương do Bộ TTTT quản lý bao gồm thành phần phục vụ công tác quản lý tại Trung ương và thành phần phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn cấp tỉnh.

HTTT nguồn trung ương có chức năng:

+ Cung cấp thông tin nguồn của Trung ương để phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong phạm vi cả nước để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

+ Triển khai các hình thức cung cấp tài liệu đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin cơ sở; diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở qua mạng.

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng một HTTT nguồn cấp tỉnh do Sở TTTT quản lý để tổ chức hoạt động TTCS ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Thông qua HTTT nguồn cấp tỉnh, cán bộ làm công tác TTCS ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tổ chức sản xuất, biên tập bản tin phát thanh, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác; tiếp nhận thông tin từ HTTT nguồn trung ương để phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải trên bản tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn. Quản lý, theo dõi, giám sát trạng thái hoạt động của các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn. HTTT nguồn cấp tỉnh phải đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, báo cáo tình hình hoạt động TTCS của tỉnh, thành phố cho HTTT nguồn trung ương.

- HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) của tỉnh, thành phố. Trong đó, HTTT nguồn trung ương được kết nối trực tiếp với hệ thống NGSP. Tùy theo nhu cầu của tỉnh, thành phố, HTTT nguồn cấp tỉnh có thể kết nối trực tiếp với hệ thống NGSP hoặc thông qua hệ thống LGSP của tỉnh, thành phố.

2. Mô hình Hệ thống thông tin nguồn trung ương

HTTT nguồn trung ương được chia thành các lớp như sau:

STT

Thành phần

Mô tả

1

Lớp giao diện người sử dụng (front-end):

1.1.

App mobile

 

Thông qua ứng dụng người dân có thể nghe lại các bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã, phường, thị trấn; gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến HTTT nguồn trung ương.

1.2.

E-Learning

- Bộ TTTT tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ TTCS cho cán bộ làm công tác TTCS các cấp từ Trung ương đến cơ sở;

- Trường hợp các tỉnh, thành phố có nhu cầu tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ TTCS cho cán bộ làm công tác TTCS của địa phương, liên hệ với Bộ TTTT để được hỗ trợ thực hiện đào tạo, tập huấn trên hệ thống E-Learning của Trung ương.

1.3.

 Website

Đăng tải các bản tin, thông tin chuyên đề tuyên truyền, phổ biến đến người dân; nội dung các hoạt động TTCS của Trung ương và các địa phương để người dân có thể truy cập và theo dõi. Trang web này có thể là một sub-domain của Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT.

1.4.

Dashboard

Hiển thị các dữ liệu tổng hợp về tình hình hoạt động TTCS của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

2

Lớp Back-end: Thành phần xử lý nghiệp vụ cho các giao diện của người sử dụng

2.1.

Single-Sign-On (SSO)

Quản lý truy cập, xác thực người dùng, quản lý single-sign-on với HTTT cấp tỉnh

2.2.

Learning Management System (LMS)

Cho phép tạo lập và quản lý các bài giảng, tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ TTCS

2.3.

Quản lý hoạt động TTCS

- Theo dõi, giám sát hoạt động TTCS trên địa bàn cả nước, như: Tình trạng hoạt động của cụm loa đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng; bản tin đã phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác...;

- Tạo lập và gửi bản tin phát thanh, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử và các phương tiện TTCS khác cho HTTT nguồn cấp tỉnh để phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác tại địa phương;

- Tiếp nhận và quản lý các báo cáo thống kê về tình hình hoạt động TTCS như: Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; số lượng tài liệu không kinh doanh; số lượng bản tin giấy… do HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đến HTTT nguồn trung ương.

2.4.

Extract- Transform- Load (ETL)

Trích xuất, chuyển đổi, lưu trữ để tạo ra các kho dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, nhiều HTTT nguồn cấp tỉnh, các tài liệu media phục vụ đào tạo, tập huấn trực tuyến…

2.5.

Quản trị

Bao gồm các chức năng cho phép quản trị HTTT nguồn trung ương.

2.6.

Phân tích, thống kê

Phân tích dữ liệu nhận được từ các HTTT nguồn cấp tỉnh và các hệ thống liên quan để đưa ra các báo cáo thống kê theo nhu cầu quản lý tại Trung ương.

2.7.

Chia sẻ, đồng bộ dữ liệu

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn cấp tỉnh và các hệ thống liên quan.

3

Lớp dữ liệu: HTTT nguồn trung ương là hệ thống quản lý tập trung dữ liệu kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các HTTT nguồn cấp tỉnh nên có nhiều loại CSDL cần phải đáp ứng cụ thể như sau:

3.1.

Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ

Bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu có cấu trúc để lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý tại Trung ương;

- Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) để lưu trữ thông tin nhật ký truy cập người dùng, nhật ký hoạt động của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, nhật ký theo dõi trạng thái hoạt động của cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác…

3.2.

Cơ sở dữ liệu Media

Lưu trữ các dữ liệu dạng audio, hình ảnh, video, chữ viết, tài liệu văn bản để chuyển thành bản tin phát thanh…; tài liệu phục vụ đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ TTCS.

3.4.

Vùng dữ liệu trung gian (Staging) và kho dữ liệu

Dữ liệu trích xuất, tổng hợp từ dữ liệu nghiệp vụ để đáp ứng các nhu cầu phân tích và báo cáo. Hỗ trợ trích xuất, khai thác thông tin hữu ích cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS từ Trung ương đến các địa phương.

4

Lớp hạ tầng kỹ thuật

Bao gồm các máy chủ, máy trạm, hệ thống mạng, các hệ điều hành máy chủ và máy trạm, các ứng dụng quản lý an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng giám sát hệ thống mạng, cân bằng tải,...

5

Giám sát, đảm bảo ATTT

HTTT nguồn trung ương phải được giám sát, đảm bảo an toàn thông tin.

3. Mô hình Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

HTTT nguồn cấp tỉnh được chia thành các lớp như sau:

STT

Thành phần

Mô tả

1

Lớp người dùng

HTTT nguồn cấp tỉnh là hệ thống dùng chung phục vụ hoạt động TTCS ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Cán bộ làm công tác TTCS cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được cấp tài khoản để sử dụng các chức năng trên HTTT nguồn cấp tỉnh thực hiện công tác TTCS.

1.1.

Người dùng cấp tỉnh (Sở TTTT)

Thông qua HTTT nguồn cấp tỉnh, người dùng cấp tỉnh tổ chức sản xuất, cung cấp bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng; quản lý, theo dõi, giám sát trạng thái hoạt động của các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn cấp tỉnh.

1.2.

Người dùng cấp huyện (Phòng Văn hóa-Thông tin/Cơ sở truyền thanh-truyền hình)

Thông qua HTTT nguồn cấp tỉnh, người dùng cấp huyện tổ chức sản xuất, cung cấp bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng; quản lý, theo dõi, giám sát trạng thái hoạt động của cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn cấp huyện.

1.3.

Người dùng cấp xã (UBND xã)

Thông qua HTTT nguồn cấp tỉnh, người dùng cấp xã biên tập bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng; tiếp nhận thông tin nguồn từ trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện để phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải trên bản tin điện tử công cộng; quản lý, theo dõi, giám sát trạng thái hoạt động của cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn cấp xã.

2

Kênh giao tiếp: Người dùng có thể truy cập và sử dụng các chức năng trên hệ thống thông qua các trình duyệt như chrome, firefox, safari, IE,…;

3

Lớp giao diện người sử dụng (front-end):

3.1.

Digital Signage

Bảng tin điện tử đặt tại địa điểm thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, như: Quảng trường, vườn hoa… ở nội thành, nội thị; trung tâm huyện, xã.

- Đối với bảng tin điện tử đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước phải được kết nối với HTTT nguồn cấp tỉnh.

- Đối với bảng tin điện tử đầu tư từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp, cá nhân có thể kết nối với HTTT nguồn cấp tỉnh để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu huy động, trưng dụng.

3.2.

Website

Đăng tải các bản tin, thông tin chuyên đề tuyên truyền, phổ biến đến người dân; nội dung các hoạt động TTCS để người dân có thể truy cập và theo dõi. Trang web này có thể là một sub-domain của Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố.

3.3.

Dashboard

Hiển thị bản tin, báo cáo tổng hợp dữ liệu về tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn tỉnh, thành phố.

4

Lớp Back-end: Thành phần xử lý nghiệp vụ cho các giao diện của người sử dụng

4.1.

Single-Sign-On (SSO)

Quản lý truy cập, xác thực người dùng, quản lý single-sign-on với các HTTT của tỉnh, thành phố.

4.2.

Quản lý hoạt động TTCS

 

- Quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động TTCS trên địa bàn tỉnh, thành phố như: Tình trạng hoạt động của cụm loa đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng; bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng…

- Xây dựng, quản lý nội dung phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; nội dung bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng.

- Gửi các báo cáo về tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn tỉnh, thành phố như: Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; số lượng tài liệu không kinh doanh; số lượng bản tin giấy… cho HTTT nguồn trung ương.

4.3.

Phân tích, thống kê

Thực hiện việc phân tích, thống kê các số liệu về hoạt động TTCS nhằm đưa ra Dashboard các báo cáo tổng hợp phục vụ giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS trên địa bàn.

4.4.

Quản trị

Bao gồm các chức năng cho phép quản trị HTTT nguồn cấp tỉnh

4.5.

Chia sẻ dữ liệu media, đồng bộ dữ liệu

Kết nối và chia sẻ, trao đổi, đồng bộ dữ liệu với HTTT nguồn trung ương và các hệ thống liên quan

 

5

Lớp dữ liệu: Dữ liệu của HTTT nguồn cấp tỉnh được chia làm 2 loại dữ liệu chính:

5.1.

Dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống

Bao gồm các thông tin nghiệp vụ người dùng liên quan đến công tác quản lý hoạt động TTCS trên địa bàn tỉnh, thành phố.

5.2.

Dữ liệu media

Các dữ liệu dạng audio, hình ảnh, video, chữ viết, tài liệu văn bản để chuyển đổi thành bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn tỉnh, thành phố.

6

Lớp hạ tầng kỹ thuật

HTTT nguồn cấp tỉnh bao gồm các máy chủ, máy trạm, hạ tầng mạng, các ứng dụng về hệ điều hành máy chủ và máy trạm, ứng dụng quản lý an toàn, an ninh, ứng dụng giám sát hệ thống mạng, cân bằng tải…

7

Giám sát, đảm bảo ATTT

HTTT nguồn cấp tỉnh phải được giám sát, đảm bảo an toàn thông tin.

IV. YÊU CẦU CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN TRUNG ƯƠNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH

1. Yêu cầu chung

- Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

2. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương

STT

Yêu cầu kỹ thuật

Mô tả

 I. Yêu cầu chức năng

 1. Quản lý hoạt động thông tin cơ sở

1.1

 

Quản lý đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng.

 

- Hiển thị trạng thái hoạt động của cụm loa đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên cả nước;

- Hiển thị trạng thái hoạt động của bảng tin điện tử công cộng trên cả nước.

1.2

Biên tập bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng.

 

Bản tin phát thanh:

- Biên tập các loại bản tin (file mp3, wav, …);

- Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech)

- Ghép nhiều file âm thanh rời thành bản tin theo thứ tự, tạo bản tin phát nối tiếp cho bản tin đã tạo.

- Gửi bản tin cho HTTT nguồn cấp tỉnh

Bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng:

- Xây dựng nội dung bản tin dạng video, chữ viết, hình ảnh

- Gửi bản tin cho HTTT nguồn cấp tỉnh để thực hiện đăng

1.3

 

Quản lý bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng

 

- Nghe lại bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT;

- Xem nội dung bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng.

 

1.4

 

Báo cáo, thống kê

 

Đối với đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:

- Báo cáo số lượng đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên cả nước;

- Báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động/không hoạt động của các cụm loa của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên cả nước theo thời gian (tuần/tháng/quý);

- Báo cáo số lượng bản tin đã phát tại các đài truyền thanh theo khoảng thời gian, nội dung theo lĩnh vực…

Đối với bảng tin điện tử công cộng:

- Báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động/không hoạt động của bảng tin điện tử công cộng trên cả nước;

- Báo cáo số lượng bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng trên cả nước.

Quản lý các báo cáo khác như: Báo cáo số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; số lượng tài liệu không kinh doanh; số lượng bản tin giấy… của các tỉnh, thành phố.

 2. E-Learning (đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở)

2.1

Tạo lập khóa đào tạo, tập huấn

2.1.1.

 

Quản lý cây đơn vị

 

- Thêm mới đơn vị;
- Xem danh sách cây đơn vị;
- Xem chi tiết đơn vị;
- Cập nhật, xóa đơn vị.

2.1.2.

 

Quản lý lộ trình đào tạo, tập huấn

 

- Thêm mới lộ trình đào tạo, tập huấn;

- Gán khóa học, bài thi, vào lộ trình đào tạo, tập huấn;

- Xem danh sách lộ trình đào tạo, tập huấn;

- Xem chi tiết lộ trình đào tạo, tập huấn;

- Cập nhật, xóa lộ trình đào tạo, tập huấn.

2.2

Đăng ký khóa đào tạo, tập huấn

2.2.1.

 

Quản lý học viên

 

- Quản lý danh sách học viên;
- Tìm kiếm học viên;
- Thêm mới/sửa/xóa thông tin học viên.

2.2.2.

 

Quản lý thông tin đăng ký của học viên

 

- Thêm mới đăng ký;
- Xem danh sách đăng ký;
- Cập nhật, xóa đăng ký.

2.2.3.

 

Quản lý thông báo

 

- Thêm mới thông báo;
- Xem danh sách thông báo;
- Xem chi tiết thông báo;
- Cập nhật, xóa thông báo;
- Gửi thông báo đột xuất cho học viên.

2.3

Xây dựng và quản lý chương trình học, bài giảng, tài liệu

2.3.1.

Quản lý bài giảng và các tài liệu liên quan

- Thêm mới bài giảng và tài liệu;
- Chỉnh sửa nội dung bài giảng và tài liệu;
- Cập nhật, xóa bài giảng và tài liệu.

2.3.2.

Quản lý khóa học

- Thêm mới khóa học;
- Chỉnh sửa nội dung khóa học;
- Cập nhật, xóa khóa học.

2.4

Báo cáo

- Xem báo cáo tổ chức khóa đào tạo, tập huấn;
- Xem báo cáo thống k
ê số lượng khóa đào tạo, tập huấn; số lượng học viên.

3

Quản trị

3.1

Quản trị tài khoản người dùng

Khai báo và quản lý tài khoản người sử dụng trên hệ thống:

- Hiển thị danh sách tài khoản người dùng;

- Thêm tài khoản người sử dụng mới;
- Sửa thông tin tài khoản người sử dụng;
- Gán tài khoản người sử dụng vào các nhóm người sử dụng.

3.2.

 

Quản trị nhóm người dùng

 

Khai báo và quản lý các nhóm người sử dụng trên hệ thống:

- Hiển thị danh sách nhóm người dùng;

- Thêm nhóm người sử dụng;
- Sửa thông tin nhóm người sử dụng;
- Xóa nhóm người sử dụng.

3.3

Phân quyền

Cho phép phân quyền sử dụng cho người dùng và nhóm người dùng.

3.4

 

Nhật ký người sử dụng

 

Quản lý lịch sử tác động lên chức năng, dữ liệu trên hệ thống:
- Người tác động;
- Thời gian tác động;
- IP thực hiện;
- Thao tác thực hiện.

3.5

 

Quản trị danh mục

 

- Quản trị danh mục tỉnh, thành phố; danh mục huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; danh mục xã, phường, thị trấn;

- Quản trị nội dung bản tin phát thanh theo chủ đề, lĩnh vực;

.…

II. Yêu cầu phi chức năng

 

 

- Hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 500 người dùng hoạt động đồng thời;

- Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống không quá 2,5 giây, thời gian phản hồi lớn nhất không quá 30 giây;

- Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu không quá 75%;

- Toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt;

- Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến như chrome, firefox, safari, IE,…;

- Tương thích với giao diện trên các thiết bị di động;

- Yêu cầu xác thực 2 lớp khi thực hiện đăng nhập;

- Có API để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác của Trung ương và các tỉnh, thành phố.

3. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của ứng dụng trên thiết bị di động thông minh

Ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (điện thoại di động, máy tính bảng…) được xây dựng trên HTTT nguồn trung ương. Thông qua ứng dụng người dân có thể tiếp nhận thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; các thông tin khẩn cấp về thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… trên địa bàn; kiến thức về khoa học, kỹ thuật…; gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị và đóng góp ý kiến về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở.

Ứng dụng trên thiết bị di động thông minh phải đáp ứng các yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản sau:

TT

Yêu cầu kỹ thuật

Mô tả

1

 

Tính năng hiển thị thông tin

 

Xem các thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của chính quyền địa phương… Chức năng cụ thể như sau:

- Xem danh sách và nội dung thông tin mới;

- Xem danh sách và nội dung thông tin theo từng chủ đề, lĩnh vực;

- Thông báo cho người sử dụng khi có thông tin mới;

- Nghe lại bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

2

 

Tính năng hiển thị thông báo

 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo đến người dân các thông tin khẩn cấp về thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... Chức năng cụ thể như sau:

- Xem danh sách thông báo;

- Xem nội dung thông báo;

- Xem lại thông báo;

3

 

Tính năng thực hiện khảo sát

 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện khảo sát ý kiến của người dân khi có nhu cầu. Chức năng cụ thể như sau:

- Xem danh sách khảo sát;

- Thực hiện khảo sát;

- Cảnh báo khi có khảo sát bắt buộc nhưng chưa được thực hiện;

- Thông báo cho người dân khi có khảo sát mới.

4

 

Tính năng phản ánh hiện trường, đóng góp ý kiến của người dân

 

Người dân gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị và đóng góp ý kiến. Chức năng cụ thể như sau:

- Người dân có thể phản ánh hiện trường tại địa bàn (qua hình ảnh, âm thanh, chữ viết), đóng góp ý kiến để chính quyền kịp thời nắm bắt và có quyết định xử lý;

- Chuyển ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp ý kiến của người dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

III. Yêu cầu phi chức năng

 

 

- App phải sử dụng được trên các dòng thiết bị di động thông minh cơ bản, tương thích với các hệ điều hành iOS, Android…

- Ứng dụng có khả năng đáp ứng ít nhất 500 người dùng hoạt động đồng thời;

- Thời gian phản hồi trung bình của ứng dụng không quá 2,5 giây, thời gian phản hồi lớn nhất không quá 30 giây;

- Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu không quá 75%;

- Xác thực đăng nhập 2 lớp.

4. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

HTTT nguồn cấp tỉnh được dùng chung cho cán bộ làm công tác TTCS cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện các hoạt động TTCS. Thông qua HTTT nguồn cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác TTCS thực hiện tổ chức biên soạn bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác. Ngoài ra HTTT nguồn cấp tỉnh còn có các chức năng quản lý các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ công tác đánh giá hiệu quả hoạt động TTCS trên địa bàn, chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn trung ương.

Cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện TTCS khác được kết nối với HTTT nguồn cấp tỉnh thông qua Internet/Intranet, sim 3G/4G hoặc wifi.

HTTT nguồn cấp tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản sau:

TT

Yêu cầu kỹ thuật

Mô tả 

 I. Yêu cầu chức năng

1

Quản lý đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

- Khai báo, sửa, xóa thông tin về đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã, phường, thị trấn;

- Mã định danh đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã, phường, thị trấn được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2

 

Quản lý thiết bị

 

Đối với thiết bị của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:

- Khai báo, sửa, xóa thông tin về cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT;
- Gán cụm loa cho đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT;

- Hiển thị trạng thái hoạt động/không hoạt động của từng cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện và địa bàn tỉnh, thành phố.

Đối với bảng tin điện tử công cộng:

- Khai báo, sửa, xóa thông tin về bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.
- Hiển thị trạng thái hoạt động/không hoạt động của từng bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.

3

 

Biên tập bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng

 

Đối với bản tin phát thanh:

- Đảm bảo tiếp nhận và phát các bản tin nhận được từ HTTT nguồn trung ương;

- Biên tập các loại bản tin (file mp3, wav …);

 - Tiếp sóng các kênh số hóa;

 - Tiếp sóng FM dải tần 87-108Mhz (trường hợp cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện còn duy trì hệ thống truyền dẫn phát sóng FM);

 - Phát trực tiếp qua MIC cắm vào thiết bị phát thanh;

- Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech);

- Ghép nhiều file âm thanh rời thành bản tin theo thứ tự, tạo bản tin phát nối tiếp cho bản tin đã tạo.

- Tiếp nhận bản tin phát thanh được gửi từ HTTT nguồn trung ương;

- Người dùng cấp tỉnh, cấp huyện biên tập các bản tin và chuyển đến đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT để phát.

Đối với bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng:

- Biên soạn nội dung bản tin dạng video, chữ viết, hình ảnh;

- Tiếp nhận bản tin từ HTTT nguồn trung ương để đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng;

- Đăng tải bản tin lên bảng tin điện tử công cộng.

4

 

Quản lý bản tin phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng

 

 Đối với bản tin phát thanh:

- Hiển thị danh sách bản tin đã phát theo thời gian; danh sách đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố đã phát bản tin;

- Nghe trực tiếp bản tin đang phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh/thành phố.

- Nghe lại bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh/thành phố;

- Hiển thị trạng thái bản tin: Tạo mới; chưa duyệt; đã duyệt; đang phát; đã phát; đã hủy.

- Gửi bản tin đã phát cho HTTT nguồn trung ương.

Đối với bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng:

- Hiển thị danh sách bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng;

- Xem lại nội dung bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng;

- Hiển thị trạng thái bản tin: Tạo mới; chưa duyệt; đã duyệt; đang phát; đã phát; đã hủy

- Gửi bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng cho HTTT nguồn trung ương.

5

 

Báo cáo, thống kê

 

Đối với đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:
- Báo cáo số lượng đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố;

- Báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động/không hoạt động của các cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn xã, huyện, tỉnh;

- Báo cáo số lượng bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh theo thời gian, theo lĩnh vực...

Đối với bảng tin điện tử công cộng:

- Báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động/không hoạt động của bảng tin công cộng trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố;

- Báo cáo số lượng bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố theo thời gian, theo lĩnh vực...

Gửi báo cáo về tình hình hoạt động TTCS khác như: Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; số lượng tài liệu không kinh doanh; số lượng bản tin giấy…cho HTTT nguồn trung ương.

6

 

Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân

 

- Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân được chuyển từ ứng dụng trên thiết bị di động thông minh trên HTTT nguồn trung ương.

- Chia sẻ dữ liệu trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân với HTTT nguồn trung ương.

7

Quản trị

7.1

 

Quản trị tài khoản người dùng

 

Khai báo và quản lý tài khoản người sử dụng trên hệ thống:

- Hiển thị danh sách tài khoản người dùng;

- Thêm tài khoản người sử dụng mới;

- Sửa thông tin tài khoản người sử dụng;

- Gán tài khoản người sử dụng vào các nhóm người sử dụng.

7.2.

 

Quản trị nhóm người dùng

 

Khai báo và quản lý các nhóm người sử dụng trên hệ thống:
- Hiển thị danh sách nhóm người dùng;

- Thêm nhóm người sử dụng;
- Sửa thông tin nhóm người sử dụng;
- Xóa nhóm người sử dụng.

7.3

Phân quyền

Cho phép phân quyền sử dụng cho người dùng và nhóm người dùng.

7.4

 

Nhật ký người sử dụng

 

Quản lý lịch sử tác động lên chức năng, dữ liệu trên hệ thống:

- Người tác động;

- Thời gian tác động;

- IP thực hiện;

- Thao tác thực hiện.

7.5

 

Quản trị danh mục

 

- Quản trị danh mục tỉnh, thành phố; danh mục huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; danh mục xã, phường, thị trấn;

- Quản trị nội dung bản tin phát thanh theo chủ đề, lĩnh vực; …

II

Yêu cầu phi chức năng

 

 

- Hệ thống có khả năng đáp ứng từ 500 - 600 người dùng hoạt động đồng thời;

- Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống không quá 2,5 giây, thời gian phản hồi lớn nhất không quá 30 giây;

- Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu không quá 75%;

- Toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt;

- Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến như chrome, firefox, safari, IE…;

- Tương thích với giao diện trên các thiết bị di động;

- Yêu cầu xác thực 2 lớp khi thực hiện đăng nhập;

- Có API để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác của Trung ương và các tỉnh, thành phố.

5. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của bảng tin điện tử công cộng

- Mô hình thiết kế bảng tin điện tử công cộng phải có đủ 03 thành phần khác nhau: Vùng hiển thị thông báo, vùng hiển thị thông tin văn bản và vùng hiển thị thông tin đa phương tiện:

- Để cập nhật tin tức thường xuyên, các bảng tin điện tử công cộng phải được tích hợp với HTTT nguồn cấp tỉnh, thông qua mạng Internet/Intranet hoặc sim 3G/4G. Thiết bị này do cán bộ thông tin cơ sở tại nơi đặt bảng tin điện tử quản lý, lấy thông tin từ HTTT nguồn cấp tỉnh vào thiết bị hiển thị nội dung.

Mô hình triển khai tổng thể như sau:

Mỗi bảng tin điện tử sẽ bao gồm 03 thành phần sau:

- Bộ xử lý nội dung: có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin cấu hình và thông tin nội dung cần hiển thị theo các định dạng định sẵn. Bộ xử lý nội dung có mô đun kết nối mạng Internet hoặc cắm sim 3G/4G tùy theo thiết kế, đảm bảo truy cập được với HTTT nguồn cấp tỉnh để lấy thông tin cập nhật.

- Bộ xử lý hình ảnh: Đây là bộ xử lý để hiển thị hình ảnh trên màn hình led. Với thông tin đầu vào từ bộ xử lý nội dung, bộ xử lý hình ảnh sẽ chia giao diện màn hình led thành các vùng hiển thị và đưa nội dung lên đó.

- Màn hình led: Màn hình led hiển thị thông tin theo yêu cầu, có thể hiển thị nội dung văn bản, hình ảnh, video, streaming video. Đảm bảo hiển thị nội dung bản tin rõ ràng.

Để đảm bảo an toàn thông tin trên đường truyền từ HTTT nguồn cấp tỉnh tới các bảng tin điện tử công cộng:

- Đối với các bản tin thông thường (bản tin hình ảnh, video, văn bản, chữ viết, video.., ), việc truyền bản tin sử dụng giao thức mã hóa trên đường truyền SSL/TLS.

- Đối với các bản tin phát trực tiếp (streaming video), có thể sử dụng giao thức RTMP hoặc RTMPS.

6. Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin hệ thống

6.1. Bảo đảm an toàn thông tin

- HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh phải bảo đảm ATTT theo cấp độ được quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ; Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.

- HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh phải có phương án bảo đảm ATTT đáp ứng các yêu cầu an toàn tối thiểu ở cấp độ 2 quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn HTTT theo cấp độ.

- Thực thi xác định và bảo vệ HTTT theo cấp độ theo hướng dẫn tại văn bản số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục ATTT về hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ HTTT theo cấp độ.

- Tổ chức triển khai bảo vệ HTTT theo mô hình 04 lớp tại văn bản hướng dẫn số 235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020 của Cục ATTT về hướng dẫn mô hình đảm bảo ATTT cấp bộ, cấp tỉnh.

- Xây dựng các phương án ứng cứu sự cố theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia.

- Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường, nâng cao công tác phòng, chống mã độc.

6.2. Giám sát an toàn thông tin

HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh phải có phương án giám sát ATTT đáp ứng các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định hoạt động giám sát an toàn HTTT.

6.3. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

- HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh phải thực hiện kiểm tra, đánh giá ATTT theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.

- HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh có cấp độ 3 trở lên phải thực hiện kiểm tra, đánh giá ATTT trước khi đưa vào sử dụng.

6.4. An toàn thông tin trong kết nối, chia sẻ dữ liệu

6.4.1. An toàn thông tin giữa Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thành phần khác phải có biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu đáp ứng các yêu cầu ATTT quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn HTTT theo cấp độ.

6.4.2. An toàn thông tin giữa cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Các cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng phải thực hiện kiểm tra, đánh giá ATTT trước khi kết nối đến HTTT nguồn cấp tỉnh, trong đó cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

- Có cơ chế tự động cập nhật bản vá, xử lý kịp thời các lỗ hổng bảo mật;

- Sử dụng hệ thống mật mã đáng tin cậy trong quá trình giao tiếp, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống;

- Bảo đảm tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu;

- Khả năng cài đặt, thiết lập an toàn dễ dàng một cách tự động, giảm thiểu sự can thiệp của con người;

- Có cơ chế kiểm tra, xác thực dữ liệu để ngăn chặn các hành vi khai thác các lỗ hổng và điểm yếu của hệ thống.

V. KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Các loại dữ liệu cần chia sẻ

1.1. Các loại dữ liệu của Hệ thống thông tin nguồn trung ương đến Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh cần chia sẻ các dữ liệu quy định tại mục 2 phụ lục 05 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT, cụ thể như sau:

1.1.1. Loại bản tin

- Đối với đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:

+ Bản tin gồm các ký tự (text): Bản tin điện tử mà phần nội dung của bản tin chỉ bao gồm các ký tự;

+ Bản tin âm thanh (voice): Bản tin điện tử mà phần nội dung của bản tin bao gồm dữ liệu âm thanh.

- Đối với bảng tin điện tử công cộng:

+ Bản tin hình ảnh: Bản tin điện tử mà phần nội dung của bản tin bao gồm dữ liệu hình ảnh;

+ Bản tin video: Bản tin điện tử mà phần nội dung của bản tin bao gồm dữ liệu video;

+ Bản tin văn bản: Bản tin điện tử mà phần nội dung của bản tin bao gồm dữ liệu văn bản, chữ viết…

1.1.2. Mức độ ưu tiên

HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đến đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng các loại bản tin với mức độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

- Bản tin thông thường: Bản tin được HTTT nguồn trung ương, HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đến đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng để người dùng chủ động lựa chọn phát, đăng tải theo lịch.

- Bản tin ưu tiên: Bản tin được HTTT nguồn trung ương, HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đến đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng để ưu tiên phát, đăng tải trong chương trình. Trường hợp bản tin ưu tiên của HTTT nguồn gửi đến trùng với lịch phát, đăng tải bản ưu tiên của cấp xã trong chương trình, người dùng cấp xã có thể chủ động quyết định thứ tự phát các bản tin ưu tiên theo yêu cầu thực tế.

- Bản tin khẩn cấp: Bản tin được HTTT nguồn trung ương, HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bảng tin điện tử công cộng để phát, đăng tải ngay trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh....

Đối với bản tin được gửi từ HTTT nguồn cấp tỉnh để phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải bảng tin điện tử công cộng thì mức độ ưu tiên từ cao đến thấp theo thứ tự cấp hành chính từ cấp tỉnh đến cấp huyện và đến cấp xã.

1.2. Các loại dữ liệu báo cáo được gửi từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương

1.2.1. Dữ liệu về bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng:

Bao gồm các thông tin metadata (siêu dữ liệu) mô tả về bản tin như: tiêu đề, thời lượng, tác giả, thời điểm bắt đầu phát, đăng tải, thời điểm kết thúc phát, kết thúc đăng tải; bản tin tiếp âm, bản tin tự sản xuất,…; nguồn tiếp âm; nhóm nội dung thông tin, tuyên truyền (đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến…).

1.2.2.    Dữ liệu về lịch phát thanh của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:

Các thông tin về lịch phát thanh của các đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh.

1.2.3. Dữ liệu về cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:

Các thông tin về số lượng cụm loa; tình trạng hoạt động/không hoạt động của từng cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

2. Kết nối Hệ thống thông tin nguồn trung ương với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

2.1. Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu

- HTTT nguồn cấp tỉnh phải được kết nối với HTTT nguồn trung ương đảm bảo việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu xuyên suốt từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; trong đó:

(1) HTTT nguồn trung ương gửi bản tin phát thanh, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng đến HTTT nguồn cấp tỉnh để phát trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng;

(2) Dữ liệu báo cáo của HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đến HTTT nguồn trung ương;

(3) HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối với HTTT nguồn trung ương thực hiện đồng bộ kho nguồn nội dung bản tin phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử đông cộng tại địa phương;

(4) HTTT nguồn trung ương gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân từ ứng dụng trên thiết bị di động thông minh đến HTTT nguồn cấp tỉnh.

- HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua hệ thống NGSP. Tùy theo nhu cầu của từng tỉnh, HTTT nguồn cấp tỉnh có thể kết nối trực tiếp với hệ thống NGSP hoặc thông qua hệ thống LGSP của tỉnh, thành phố.

2.2. Định dạng gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

Công nghệ để trao đổi và giao tiếp giữa HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh dựa trên giao thức vận chuyển Web Service, FTP, RESTful Web Service, API… Các nội dung dữ liệu yêu cầu chia sẻ phục vụ kết nối, trao đổi trong tài liệu hướng dẫn chỉ tập trung diễn giải về các dữ liệu đặc tả yêu cầu, không quy định cụ thể về cách đặt tên các trường dữ liệu và kiểu dữ liệu, cụ thể như sau:

2.2.1. Dữ liệu HTTT nguồn trung ương gửi đến HTTT nguồn cấp tỉnh

- Gói tin yêu cầu phát bản tin trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT:

TT

Tên trường

Mô tả

1

BanTinID

Mã của bản tin

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

4

LoaiBanTin

Quy định loại bản tin:

- Bản tin ký tự

- Bản tin âm thanh

5

MucDoUuTien

Quy định mức độ ưu tiên của bản tin:

- Bản tin khẩn cấp;

- Bản tin ưu tiên;

- Bản tin thông thường.

6

TieuDe

Tiêu đề của bản tin

7

LoaiLinhVuc

Lĩnh vực của bản tin:

- Thông tin chung;

- Thông tin đột xuất;

- Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở;

- Thông tin về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến;

8

NoiDungTomTat

Thông tin tóm tắt về nội dung

9

ThoiGianSanXuat

Ngày sản xuất bản tin

10

TacGia

Thông tin về tác giả

11

ThoiDiemYeuCauPhat

Xác định thời điểm phát bản tin nếu mức độ ưu tiên là bản tin ưu tiên, bản tin khẩn cấp.

12

NoiDung

Dữ liệu dạng Collection (base64/Json…), link trực tuyến

13

NguonTin

Nguồn tin bản tin phát thanh

- Gói tin yêu cầu đăng tải bản tin lên bảng tin điện tử công cộng:

TT

Tên trường

Mô tả

1

BanTinCongCongID

Mã của bản tin

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

4

LoaiBanTin

Quy định loại bản tin:

- Bản tin ký tự;

- Bản tin hình ảnh;

- Bản tin Video.

5

TieuDe

Tiêu đề của bản tin

6

LoaiLinhVuc

Lĩnh vực của bản tin:

- Thông tin chung

- Thông tin đột xuất

- Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở;

- Thông tin về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến;

- …

7

NoiDungTomTat

Thông tin tóm tắt về nội dung

8

ThoiGianSanXuat

Ngày sản xuất bản tin

9

TacGia

Thông tin về tác giả

10

ThoiDiemYeuCauDangTai

Xác định thời điểm đăng tải bản tin nếu mức độ ưu tiên là bản tin ưu tiên, bản tin khẩn cấp.

11

NoiDung

Dữ liệu dạng Collection (base64/Json…), link trực tuyến

12

NguonTin

Nguồn tin bản tin đăng tải

- Gói tin phản ánh, kiến nghị của người dân:

TT

Tên trường

Mô tả

1

MaSoPAKN

Mã số phản ánh, kiến nghị. Khi HTTT nguồn cấp tỉnh gửi nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân cho HTTT nguồn trung ương yêu cầu gửi kèm theo mã số này.

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

4

NgayGuiPAKN

Ngày gửi phản ánh, kiến nghị

5

HoTenNguoiPAKN

Tên người gửi phản ánh, kiến nghị

6

ThongTinLienHe

Thông tin liên hệ của người gửi phản ánh, kiến nghị gồm ít nhất một trong các thông tin sau:

- SoDienThoai: Số điện thoại người phản ánh, kiến nghị;

- Email: Địa chỉ email của người phản ánh, kiến nghị.

7

NoiDungPAKN

Dữ liệu dạng Collection bao gồm các thông tin sau:

- TieuDe: tiêu đề phản ánh, kiến nghị;

- LinhVucPAKN: Lĩnh vực phản ánh, kiến nghị;

- NoiDung: nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân. Nếu phản ánh, kiến nghị có tệp tin đính kèm, thông tin tệp đính kèm bao gồm:

+ TenTepDinhKem: Tên tệp đính kèm

+ DinhDang:

1 hình ảnh

2 video

+ TepDinhKem: nội dung tệp đính kèm phải được mã hóa khi gửi dữ liệu như base64.

2.2.2. Dữ liệu HTTT nguồn cấp tỉnh gửi đến HTTT nguồn trung ương

- Gói tin nhật ký phát thanh: HTTT nguồn cấp tỉnh gửi dữ liệu đến HTTT nguồn trung ương ngay khi bản tin được phát với dữ liệu như sau:

TT

Tên trường

Mô tả

1

BanTinID

Mã của bản tin

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

4

TieuDe

Tiêu đề của bản tin

5

LinhVuc

Lĩnh vực của bản tin:

- Thông tin chung

- Thông tin đột xuất

- Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở;

- Thông tin về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến;

- …

6

NoiDungTomTat

Nội dung mô tả tóm tắt bản tin phát thanh.

7

ThoiGianSanXuat

Ngày sản xuất bản tin

8

ThoiLuong

Thời lượng phát bản tin

9

TacGia

Thông tin về tác giả

10

ThoiDiemBatDau

Thời điểm bắt đầu phát bản tin

11

TiepAm

Tiếp âm/ không tiếp âm

12

NguonTiepAm

Nguồn tiếp âm

13

NoiDung

Dữ liệu dạng Collection (base64/Json;…), link trực tuyến

- Gói tin xác nhận trạng thái kết thúc bản tin phát thanh: HTTT nguồn cấp tỉnh gửi dữ liệu đến HTTT nguồn trung ương ngay khi kết thúc bản tin với dữ liệu như sau:

TT

Tên trường

Mô tả

1

BanTinID

Mã của bản tin

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

4

ThoiDiemKetThuc

Thời điểm kết thúc bản tin

5

TrangThai

Kết thúc bản tin

- Gói tin nhật ký đăng tải bản tin lên bảng tin điện tử công cộng: HTTT nguồn cấp tỉnh gửi dữ liệu đến HTTT nguồn trung ương ngay khi bản tin được đăng tải lên bảng tin điện tử công cộng với dữ liệu như sau:

TT

Tên trường

Mô tả

1

BanTinCongCongID

Mã của bản tin

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

4

TieuDe

Tiêu đề của bản tin

5

LinhVuc

Lĩnh vực của bản tin:

- Thông tin chung

- Thông tin đột xuất

- Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở;

- Thông tin về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến;

- …

6

NoiDungTomTat

Nội dung mô tả tóm tắt bản tin

7

ThoiGianSanXuat

Ngày sản xuất bản tin

8

ThoiLuong

Thời lượng đăng tải bản tin

9

TacGia

Thông tin về tác giả

10

ThoiDiemBatDau

Thời điểm bắt đầu đăng tải bản tin

11

LoaiBanTin

Quy định loại bản tin:

- Bản tin ký tự;

- Bản tin hình ảnh;

- Bản tin Video.

12

NoiDung

Dữ liệu dạng Collection (base64/Json;…), link trực tuyến

- Gói tin lịch phát bản tin phát thanh: HTTT nguồn cấp tỉnh gửi dữ liệu đến HTTT nguồn trung ương ngay khi kết thúc lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật với yêu cầu như sau:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DanhSachBanTin

Danh sách các bản tin được phát. Môi bản tin báo gồm các thông tin sau:

3.1

BanTinID

Mã của bản tin

3.2

ThoiDiemBatDau

Thời điểm bắt đầu phát bản tin

3.3

ThoiDiemKetThuc

Thời điểm kết thúc bản tin

3.4

TieuDe

Tiêu đề của bản tin

3.5

LinhVuc

Lĩnh vực của bản tin:

- Thông tin chung

- Thông tin đột xuất

- Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở;

- Thông tin về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến;

- …

3.6

NoiDungTomTat

Nội dung mô tả tóm tắt bản tin

3.7

ThoiGianSanXuat

Ngày sản xuất bản tin

3.8

ThoiLuong

Thời lượng phát bản tin

3.9

TacGia

Thông tin về tác giả

3.10

TiepAm

Tiếp âm/ không tiếp âm

3.11

NguonTiepAm

Nguồn tiếp âm

3.12

Nội dung

Dữ liệu dạng Collection (base64/Json…), link trực tuyến

3.13

DiaBanTao

Địa bàn tạo bản tin

3.14

DanhSachDiaBan

Danh sách các địa bàn nhận được bản tin

- Gói tin tình trạng hoạt động của cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng:

HTTT nguồn cấp tỉnh định kỳ hàng tuần gửi gói tin phản ánh trạng thái hoạt động của cụm loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng cho HTTT nguồn trung ương với nội dung như sau:

+ Đối với cụm loa truyền thanh:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DuLieu

Dữ liệu Collection (Binary/Json) … đính kèm về các cụm loa và tình trạng hoạt động bao gồm các thông tin như sau:

- MaCumLoa: Mã cụm loa

- TrangThaiKetNoi: Trạng thái kết nối của cụm loa

- ThoiDiemThongKe: Thời điểm thống kê

- ViTri: vị trí

- TrangThaiNguonDien: Trạng thái nguồn điện

- TrangThaiCụmLoa: Trạng thái cụm loa

+ Đối với bảng tin điện tử công cộng:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DuLieu

Dữ liệu Collection (Binary/Json) … đính kèm về các bảng tin điện tử công cộng và tình trạng hoạt động bao gồm các thông tin như sau:

- MaBangTinCongCong: Mã bảng tin công cộng

- TrangThaiKetNoi: Trạng thái kết nối của bảng tin điện tử công cộng

- ThoiDiemThongKe: Thời điểm thống kê

- ViTri: Vị trí

- TrangThai: Trạng thái tắt/mở của bảng tin điện tử công cộng.

- Gói tin gửi báo cáo về hoạt động TTCS như: Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; Số lượng tài liệu không kinh doanh; số lượng bản tin giấy

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

DichID

Mã HTTT nhận, được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

NoiDungBaoCao

Dữ liệu Collection đính kèm tệp tin báo cáo bao gồm các thông tin sau:

- MaBaoCao: Mã của báo cáo;

- DinhDangTepTin: Định dạng của tệp tin báo cáo (.pdf, .xlsx, .doc, .docx…);

- TieuDeBaoCao: Tiêu đề của báo cáo;

- MoTaBaoCao: Nội dung mô tả tóm tắt báo cáo được gửi;

- DuLieu: Dữ liệu tệp tin báo cáo dạng base64

- Gói tin gửi nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị:

TT

Tên trường

Mô tả

1

MaSoPAKN

Mã số của phản ánh, kiến nghị được xử lý.

2

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

3

DichID

Mã HTTT nhận được đặt theo theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

4

NgayTiepNhanPAKN

Ngày tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân được gửi từ ứng dụng trên thiết bị di động thông minh đến HTTT nguồn trung ương.

5

NgayTraLoi

Ngày trả lời phản ánh, kiến nghị.

6

ThongTinNguoiTraLoi

Thông tin người trả lời phản ánh, kiến nghị gồm:

- HoTen: Họ và tên người trả lời phản ánh, kiến nghị;

- ChucVu: Chức vụ người trả lời phản ánh, kiến nghị.

- CoQuan: Cơ quan trả lời phản ánh, kiến nghị;

 

7

NoiDungTraLoi

Dữ liệu dạng Collection bao gồm các thông tin sau:

- NoiDung: Nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

- TepVanBanTraLoi: Danh sách tệp văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị. Thông tin tệp văn bản trả lời bao gồm các trường:

+ TenTepVanBanTraLoi: Tên tệp văn bản trả lời;

+ NoiDungMaHoa: nội dung tệp văn bản trả lời đính kèm phải được mã hóa base64 khi gửi dữ liệu.

2.2.3. Dữ liệu phản hồi giữa HTTT nguồn trung ương và HTTT nguồn cấp tỉnh

Khi dữ liệu được gửi đi từ hệ thống nguồn đến hệ thống đích, hệ thống đích sẽ gửi phản hồi trả về kết quả theo cấu trúc như sau:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NoiDung

Nội dung dữ liệu trả về

2

TrangThaiGui

Trạng thái gửi gói tin thành công/thất bại

3

MoTa

Mô tả lỗi gặp phải hoặc thông báo thành công

3. Kết nối cụm loa truyền thanh với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

Cụm loa truyền thanh là thiết bị IoT, do đó việc kết nối đến HTTT nguồn cấp tỉnh phải thông qua các API trên giao thức phổ biến cho thiết bị IOT như:

- MQTT

- HTTP

- Websocket

Cụm loa truyền thanh và HTTT nguồn cấp tỉnh phải được kết nối, giao tiếp và trao đổi dữ liệu 2 chiều phục vụ các mục đích sau:

3.1. Giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh tới cụm loa truyền thanh:

- Cho phép xác thực, kiểm tra, kết nối tới thiết bị;

- Cho phép thiết lập cấu hình các kết nối thiết bị phục vụ quản lý cụm loa truyền thanh trên HTTT nguồn cấp tỉnh: thêm, sửa, xoá cụm loa truyền thanh vào HTTT nguồn cấp tỉnh;

- Cho phép thiết lập, điều chỉnh âm lượng, điều khiển cụm loa truyền thanh;

- Cho phép gửi bản tin phát thanh, gửi lệnh huỷ, điều chỉnh lịch phát.

3.2. Giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ cụm loa truyền thanh tới Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh:

- Cho phép gửi dữ liệu về trạng thái hoạt động của cụm loa truyền thanh, trạng thái kết nối;

- Cho phép gửi dữ liệu nhật ký phát thanh.

3.3. Định dạng gói tin từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi đến cụm loa truyền thanh:

- Gói tin xác thực kiểm tra kết nối:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

CumLoaID

Mã của cụm loa truyền thanh

3

MaXacThuc

Mã xác thực để kiểm tra cụm loa truyền thanh kết nối vào hệ thống

- Gói tin cấu hình thêm, sửa, xoá cụm loa truyền thanh:

+ Dữ liệu thêm, sửa cụm loa truyền thanh vào địa bàn quản lý

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

CumLoaID

Mã của cụm loa truyền thanh

3

DiaBanQuanLy

Địa bàn quản lý cụm loa truyền thanh là một mảng danh sách các địa bàn từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã quản lý các cụm loa.

+ Dữ liệu xoá thiết cụm loa truyền thanh khỏi địa bàn quản lý

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

CumLoaID

Mã của cụm loa truyền thanh

- Gói tin thiết lập, điều chỉnh âm lượng cụm loa truyền thanh:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

CumLoaID

Mã của cụm loa truyền thanh

3

AmLuong

Mức âm lượng của cụm loa truyền thanh

- Gói tin bản tin phát thanh, huỷ, điều chỉnh lịch phát:

+ Dữ liệu bản tin phát thanh kèm lịch phát.

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

BanTinID

Mã của bản tin

3

NgayBatDau

Ngày bắt đầu

4

NgayKetThuc

Ngày kết thúc

5

CheDoPhat

Chế độ phát:

- Khung giờ cố định;

- Theo lịch phát đã thiết lập;

- Khẩn cấp, phát ngay.

6

LichPhat

Lịch phát gồm các thông tin sau:

6.1

ThoiDiemBatDau

Mảng các thời điểm bắt đầu

6.2

ThoiDiemKetThuc

Mảng các thời điểm kết thúc

6.3

KieuLich

Kiểu lịch: theo ngày trong tuần, theo ngày trong tháng

6.4

DanhSachNgayPhat

Danh sách các ngày phát trong tuần hoặc trong tháng

7

TieuDe

Tiêu đề của bản tin

8

LinhVuc

Lĩnh vực của bản tin:

- Thông tin chung

- Thông tin đột xuất

- Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở;

- Thông tin về kiến thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến;

- …

9

NoiDungTomTat

Nội dung mô tả tóm tắt bản tin phát thanh.

10

ThoiGianSanXuat

Ngày sản xuất bản tin

11

ThoiLuong

Thời lượng phát sóng

12

TacGia

Thông tin về tác giả

13

Nội dung

Dữ liệu dạng Collection (base64/Json…), link trực tuyến

14

DiaBanTao

Địa bàn tạo bản tin

15

DanhSachDiaBanNhan

Danh sách các địa bàn nhận được bản tin

+ Dữ liệu huỷ bản tin phát thanh.

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

BanTinID

Mã của bản tin

+ Dữ liệu thay đổi lịch phát bản tin phát thanh.

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT gửi được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

BanTinID

Mã của bản tin

3

NgayBatDau

Ngày bắt đầu

4

NgayKetThuc

Ngày kết thúc

5

CheDoPhat

Chế độ phát:

- Khung giờ cố định;

- Theo lịch phát;

- Khẩn cấp, phát ngay.

6

LichPhat

Lịch phát thay đổi gồm các thông tin sau:

6.1

ThoiDiemBatDau

Mảng các thời điểm bắt đầu

6.2

ThoiDiemKetThuc

Mảng các thời điểm kết thúc

6.3

KieuLich

Kiểu lịch: theo ngày trong tuần, theo ngày trong tháng

6.4

DanhSachNgayPhat

Danh sách các ngày phát trong tuần hoặc trong tháng

3.4. Định dạng gói tin cụm loa truyền thanh gửi đến HTTT nguồn cấp tỉnh:

- Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ cụm loa truyền thanh tới HTTT nguồn cấp tỉnh:

STT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

CumLoaID

Mã của cụm loa

3

AmLuong

Mức âm lượng cụm loa

4

TrangThaiHoatDong

Trạng thái hoạt động của cụm loa

5

TrangThaiKetNoi

Trạng thái kết nối của cụm loa

- Gói tin nhật ký phát thanh:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NguonID

Mã HTTT nhận được đặt theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

BanTinID

Mã của bản tin

3

ThoiDiemGui

Thời điểm gửi nhật ký

4

LoaiNhatKy

Loại nhật ký:

- Nhận được bản tin;

- Đã phát bản tin;

- Đã huỷ bản tin;

5

GiaTri

Giá trị của nhật ký phát thanh:

0 - Lỗi;

1 - Đã phát.

3.5. Định dạng gói tin phản hồi giữa Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và cụm loa truyền thanh:

Khi dữ liệu được gửi đi từ hệ thống nguồn đến hệ thống đích, hệ thống đích sẽ gửi phản hồi trả về kết quả theo cấu trúc như sau:

TT

Tên trường

Mô tả

1

NoiDung

Nội dung dữ liệu trả về

2

TrangThaiGui

Trạng thái gửi gói tin thành công/thất bại

3

MoTa

Mô tả lỗi gặp phải hoặc thông báo thành công