Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12710/BTC-TCHQ
V/v hàng hóa NK của dự án ODA

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Shimizu Corporation Nhật Bản
Thầu chính xây dựng 02 tháp ra đa thời Tiết Vinh và Phù Liễn (Hải Phòng).
(Tầng 3, Tòa nhà Láng Hạ, 14 Láng Hạ, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Shimizu Corporation Nhật Bản - Thầu chính xây dựng 02 tháp ra đa thời Tiết Vinh và Phù Liễn (Hải Phòng) về việc nhà thầu phụ đứng tên nhập khẩu ủy thác vật tư, trang thiết bị cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính thì chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, nhà thầu chính thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, không phải nộp thuế TTĐB (nếu có), không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa do chủ dự án ODA, nhà thầu chính trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì chủ hàng hóa nhập khẩu là người khai hải quan.

Căn cứ Điều 155 Luật Thương mại thì người nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa là chủ hàng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu chính (Shimizu Corporation Nhật Bản) ký hợp đồng ủy thác với nhà thầu phụ thì nhà thầu phụ khi làm thủ tục hải quan được đứng tên trên tờ khai hải quan. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án ODA thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Shimizu Corporation Nhật Bản - Thầu chính xây dựng 02 tháp ra đa thời Tiết Vinh và Phù Liễn (Hải Phòng) biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ QLN&TCĐN;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái