Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/UBND-GT
V/v đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây;
- Giám đốc các Ban quản lý dự án thuộc UBND Thành phố;
- Trưởng Ban chỉ đạo GPMB Thành phố;
- Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;
- Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

 

Để đồng bộ với các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông như: tổ chức giao thông; điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh; tuyên truyền và kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật giao thông đường bộ các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị v.v…, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông vận tải như sau:

1. Sở Giao thông vận tải, các Ban quản lý dự án, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây, các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông vận tải (cầu, đường bộ, đường sắt, đô thị, bến, bãi đỗ xe …) chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan để đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, chính sách bồi thường, hỗ trợ …), bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án; phải nâng cao năng lực, chủ động, quyết liệt trong quản lý đầu tư, đôn đốc triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, kịp thời thay thế nhà thầu yếu kém và lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm theo kế hoạch để triển khai thực hiện.

2. Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng và các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị tập trung ưu tiên giải quyết những công việc liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông vận tải theo hướng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, kịp thời đề xuất và trình UBND Thành phố những nội dung quá thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết đẩy nhanh tiến độ. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông tĩnh đã giao cho các nhà đầu tư thực hiện; thường xuyên báo cáo UBND Thành phố.

3. Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, khi tiếp nhận hồ sơ, công văn liên quan đến các nội dung trên phải đề xuất, trình ngay lãnh đạo UBND Thành phố để có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải của Thành phố, thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT, Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Đ/c Bí thư Thành ủy HN (để b/c);
- TT TU, TT HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP; (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các Ban HĐND TP;
- Các quận ủy, huyện ủy, thị ủy;
- TT PT quỹ đất TP, Quỹ ĐTPT TP;
- Bưu điện HN, Viễn thông HN;
- Các Cty: Nước sạch HN, Thoát nước HN, Chiếu sáng và TBĐT, Công viên cây xanh;
- CPVP, các Phòng CV, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi