Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12513/BTC-HCSN
V/v quản lý, sử dụng kinh phí các CTMT năm 2016, cơ chế tài chính thực hiện các CTMT giai đoạn 2016-2020 (kinh phí sự nghiệp)

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1023/NQ- UBTVQH13 ngày 28/8/2015 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trong đó phê duyệt 21 chương trình mục tiêu (CTMT) thực hiện trong giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14/11/2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3788/VPCP-KTTH ngày 16/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMT năm 2016 (lần 1);

Bộ Tài chính có ý kiến về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMT như sau:

1. Về việc quản lý, sử dụng kinh phí CTMT năm 2016 được cơ quan có thẩm quyền giao

a) Đối với các dự án, nhiệm vụ được đề xuất trong CTMT giai đoạn 2016- 2020 mà các dự án này đã được thực hiện trong các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2012 -2015: Nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG của giai đoạn 2012 - 2015, Thông tư hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các dự án, Chương trình (Danh mục các Thông tư theo Phụ lục đính kèm) và các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành có liên quan.

b) Đối với các dự án, nhiệm vụ được đề xuất trong CTMT giai đoạn 2016 - 2020 là các dự án, nhiệm vụ mới, chưa thực hiện trong giai đoạn 2012 -2015:

- Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các địa phương vận dụng nội dung và mức chi quy định hiện hành để triển khai thực hiện.

- Trường hợp các dự án, nhiệm vụ có nội dung chi đặc thù, riêng biệt, đề nghị các cơ quan được giao chủ trì các CTMT để xuất bằng văn bản nội dung và mức chi cụ thể, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

2. Về cơ chế tài chính thực hiện các CTMT giai đoạn 2016-2020 Căn cứ Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ là cơ quan chủ các CTMT chủ động nghiên cứu, đề xuất về các nội dung chuyên môn cụ thể, cơ chế tài chính, nội dung và mức chi cần thiết đối với nguồn vốn sự nghiệp (nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp) để thực hiện các dự án thành phần của CTMT giai đoạn 2016 – 2020.

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ là chủ các CTMT;

Căn cứ nội dung từng CTMT được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ và các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện CTMT giai đoạn 2016 - 2020.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về cơ quan chủ trì các CTMT và Bộ Tài chính để phối hợp xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCP;
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ PC;
- Lưu: VT, HCSN (130 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CÁC CTMTQG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
(Kèm theo công văn số 12513/BTC-HCSN ngày 09/9/2016 của Bộ Tài chính)

1. Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKĐT ngày 01/3/2012 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

2. Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng;

3. Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020.

4. Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 -2015.

5. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 8/10/2013 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 -2015.

6. Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT ngày 28/11/2014 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.

7. Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2011 -2015.

8. Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định 1426/QĐ-BTC ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015.

9. Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTĐL ngày 26/4/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015.

10. Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 21/5/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế quy định quản lý và và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012- 2015.

11. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/2/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 -2015.

12. Thông tư liên tịch số 163/2012/TTLT-BTC-BYT ngày 08/10/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015.

13. Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/8/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 -2015.

14. Thông tư liên tịch số 117/2015/TTLT-BTC-BYT ngày 11/8/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/8/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015.

15. Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 -2015.

16. Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 -2020.

17. Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 14/10/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

18. Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

19. Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020.

20. Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

21. Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.

22. Thông tư liên tịch số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/4/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.

23. Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người.

24. Thông tư liên tịch số 95/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 -2015.

25. Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.