Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/VPCP-CN
V/v kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 959/BGTVT-VPBCĐ ngày 06 tháng 02 năm 2020) về việc kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo đối với ông Nguyễn Duy Lâm theo đúng Quyết định số 1250/QĐ- TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Ủy ban: KHCN&MT, TCNS của Quốc hội;
- UBND các TP: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục