Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12348/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình MTQG năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8824/BKHĐT-TCTT ngày 11 tháng 12 năm 2018) tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8824/BKHĐT-TCTT nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ liên quan triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - TBXH, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: NN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 12348/VPCP-KGVX về tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 12348/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/12/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/12/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản