Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu đá xây dựng của Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1432/UBND-KT ngày 17/03/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị xuất khẩu đá xây dựng (đá có quy cách nhỏ hơn 0,5 m3 gọi tắt đá xây dựng) của Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Đoàn kiểm tra do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở ngành địa phương liên quan đã kiểm tra thực tế tình hình khai thác, chế biến và tiêu thụ đá xây dựng của Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh (Biên bản số 02/BB-ĐKT ngày 23/4/2014).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp; để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trả nợ vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp; giải quyết công ăn việc làm, thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường, giảm tình trạng nợ xấu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh xuất khẩu đá xây dựng có quy cách nhỏ hơn 0,5 m3 trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa với khối lượng tối đa 500.000 m3 (Năm trăm nghìn mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2014. Căn cứ vào tình hình xuất khẩu thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng đá xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tuân thủ theo đúng Luật Khoáng sản hiện hành của Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông vận tải v.v..., đảm bảo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đồng thời, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng 06 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo; nội dung báo cáo về tình hình xuất khẩu đá xây dựng và đề xuất để Bộ kịp thời nắm bắt tình hình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu đá xây dựng của Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp quản lý việc khai thác, chế biến và xuất khẩu đá xây dựng theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan:
- Cục Hải quan Khánh Hòa;
- Công ty cổ phần TNHH Dịch vụ Thương mại Bích Quỳnh;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam