Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12221/BGTVT-VT
V/v triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại văn bản số 7470/VPCP-NN ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vận tải; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vận tải; kịp thời rà soát, tổng hợp và phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

3. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã tại tỉnh, thành phố để triển khai, phổ biến và hướng dẫn các hợp tác xã vận tải thực hiện các quy định, chính sách; tạo thuận lợi cho hợp tác xã vận tải phát triển phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, VTải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang