Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/VPCP-CN
V/v dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản số 9600/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019 và số 665/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 02 năm 2020) liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Nhà đầu tư về việc dừng phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, không phát sinh các vấn đề pháp lý phức tạp (nếu có) do việc dừng triển khai thực hiện Dự án theo đề xuất của Nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, TC, QP, TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Công ty CP hàng không Vinpearl Air;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, ĐMDN, NC;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục