Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/TXNK-CST
V/v hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do khách hàng trả lại.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 376/HQCT-TĐ ngày 11/3/2014 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài, tuy nhiên, phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài, tuy nhiên, phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu của Công ty cổ phần liên hiệp Kim Xuân; ngày 07/4/2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩu đã có công văn số 729/TXNK-CST , theo đó: “...tại thời điểm Công ty cổ phần liên hiệp Kim Xuân nhập khẩu trở lại Việt Nam mặt hàng Đinh vĩ nhựa kích cỡ 2”3/8 x 0.113” do khách hàng nước ngoài trả lại tại Tờ khai Hải quan số 02/NKD19 ngày 09/01/2014 thì Hợp đồng mua bán số UNITED-GCP - 2012D5 ngày 13/9/2012 không còn giá trị”, do đó, Hợp đồng mua bán này, chưa đủ cơ sở pháp lý để được xem xét tại bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

2. Theo quy định hiện hành tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: "Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể”. Bên cạnh đó, về việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, ngày 27/12/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện, do đó, trong trường hợp cần giải trình bổ sung thì đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ phối hợp với doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do giải trình để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân