Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Xí nghiệp xây dựng công trình 5.2 - Công ty cổ phần xây dựng công trình 545
(Lô 02 B2-1 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

Trả lời công văn không số ngày 26/05/2014 của Xí nghiệp xây dựng công trình 5.2 - Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về đại diện của người nộp thuế;

- Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

Theo đó, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Xí nghiệp xây dựng công trình 5.2 - Công ty cổ phần xây dựng công trình 545, đề nghị Xí nghiệp bổ sung:

- Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phải do người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 ban hành, trường hợp người đại diện theo ủy quyền ban hành thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

- Bản chụp có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần xây dựng công trình 545.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp xây dựng công trình 5.2-Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Địa chỉ nhận: Lô 02 B2-1 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng (Nay là số 309 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng);
- Số điện thoại: 0511.6279.339;
- Lưu: VT, QLN-Trang(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang