Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1211/CP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1211/CP-ĐMDN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH TẾ ĐẢNG THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5832/TC-TCDN ngày 4 tháng 6 năm 2003 về ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp kinh tế Đảng đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá được áp dụng chính sách ưu đãi (kể cả ưu đãi về thuế) như đối với doanh nghiệp nhà nước quy định trong Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã Ký)