Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 403/SNN-QLXDCT ngày 18/4/2014 của Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ về hướng dẫn giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 và Điều 38 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

1. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư, nội dung điều chỉnh phù hợp với quy định của hợp đồng và không trái Hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư quyết định điều chỉnh.

2. Khi có khối lượng xây lắp được phép điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công do thay đổi chính sách về tiền lương thì đơn giá của khối lượng xây lắp đó được điều chỉnh căn cứ vào đơn giá trong phụ lục hợp đồng (không trái Hồ sơ mời thầu và giá trúng thầu) và các điều kiện quy định trong hợp đồng đã ký. Trường hợp bên nhận thầu không hoàn thành công việc trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu thì việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện dựa trên mỗi chỉ số giá hoặc giá được áp dụng trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo thời gian quy định trong hợp đồng hoặc thời điểm thực hiện công việc do bên giao thầu quyết định.

3. Phần còn lại của công ty B sau khi giao cho Công ty A thực hiện có được điều chỉnh giá hay không tùy thuộc vào thỏa thuận và sự kế thừa nội dung hợp đồng mới so với hợp đồng cũ giữa các bên và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh