Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12107/CT-TTHT
V/v miễn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 4662/CCT-TTHT ngày 02/3/2020 của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy về việc xin ý kiến trả lời chính sách thuế đối với công văn số 9688/CCT-TTHT đề ngày 12/4/2019 về miễn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia chương trình, đề án khoa học của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về việc này, Cục Thuế TP Hà Nội báo cáo Tổng cục Thuế như sau:

Căn cứ công văn số 9688/CCT-TTHT đề ngày 12/4/2019 của Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy đề nghị hướng dẫn về vướng mắc miễn thuế TNCN của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và văn bản bổ sung hồ sơ số 16514/CCT-TTHT ngày 10/6/2019 của Chi cục Thuế, sau khi rà soát nghiên cứu quy định hiện hành, Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản số 55144/CT-TTHT ngày 15/7/2019 báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Để có cơ sở hướng dẫn người nộp thuế kịp thực hiện quyết toán thuế TNCN đúng quy định, đúng thời hạn, Cục Thuế TP Hà Nội rất mong Tổng cục Thuế quan tâm, có văn bản hướng dẫn về nội dung vướng mắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu trên.

(Cục Thuế TP Hà Nội xin gửi kèm bản photo văn bản số 55144/CT-TTHT ngày 15/7/2019)

Cục Thuế TP Hà Nội báo cáo Tổng cục Thuế xem xét và mong sớm nhận được ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế để có cơ sở hướng dẫn Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Cầu Giấy;
- Lưu: VT, TTHT(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường