Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/CNTT-PM
V/v hướng dẫn cập nhật thông tin ngày khai tử trên các phần mềm nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/9/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 3674/BHXH-GĐB yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) kiểm tra thông tin của các trường hợp đã giải quyết chế độ tử tuất sau đó vẫn có các hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo kết quả đánh giá của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, một trong các nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch này là do thông tin về ngày khai tử của người hưởng trợ cấp BHXH được cập nhật vào phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS) chưa chính xác.

Để khai thác có hiệu quả việc liên thông dữ liệu hưởng trợ cấp BHXH và Giám định chi phí thanh toán KCB BHYT, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo phòng Quản lý Thu, phòng Chế độ BHXH thực hiện:

1. Hướng dẫn các đơn vị và các đại lý chi trả cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về ngày khai tử của người tham gia BHXH, BHYT hoặc người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng.

2. Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin ngày khai tử vào các phần mềm nghiệp vụ (hướng dẫn chi tiết như Phụ lục gửi kèm):

- Đối với phần mềm Thu và quản lý sổ thẻ (TST): Cập nhật ngày khai tử khi làm phát sinh GH-Giảm hẳn đối với các phát sinh thu bắt buộc, phát sinh thu chỉ tham gia BHYT.

- Đối với phần mềm Xét duyệt chính sách: Cập nhật ngày khai tử khi làm điều chỉnh CE-Chết đối với người hưởng chế độ BHXH hàng tháng. Trường hợp không xác định được ngày khai tử thì thực hiện điều chỉnh DU-Tạm dừng và thực hiện điều chỉnh CE-Chết sau khi đã xác định được chính xác ngày khai tử.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý và Phát triển phần mềm (điện thoại: 0243.7753944) để được hỗ trợ và phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- CSYT, CSXH, TTKT, THU, GĐB, GĐN (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Đăng Khoa

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT NGÀY KHAI TỬ TRÊN PHẦN MỀM TST VÀ TCS
(Gửi kèm theo Công văn số /CNTT-PM ngày /10/2019 của Trung tâm CNTT)

1. Phần mềm Thu và quản lý sổ thẻ (TST)

Lưu ý: Khi làm giảm do chết trên phát sinh, phần mềm TST sẽ GM mã số BHXH này trên phần mềm HGĐ.

1.1. Thực hiện phương án giảm GH trên phần mềm

Nếu đơn vị báo giảm lao động nguyên nhân do chết, tại form phát sinh thực hiện tích vào nút tích “Giảm do chết” đồng thời nhập ngày chết vào ô Ngày chết như hình sau:

1.2. Thực hiện Import phát sinh

File import phát sinh D02-TS và D03-TS (tải file tại menu Trợ giúp trên địa chỉ chính thức của phần mềm TST) bổ sung thêm 2 cột GIAM_DO_CHET, NGAY_CHET (giá trị cột GIẢM_DO_CHET điền X nếu là chết).

2. Phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS)

- Bước 1. Chọn Chi trả BHXH hàng tháng -> Chọn Điều chỉnh tăng giảm.

- Bước 2. Chọn Nhập mới, nhập tháng điều chỉnh và số sổ BHXH.

- Bước 3. Chọn loại điều chỉnh CE – Chết -> chọn Lưu

- Bước 4. Nhập ngày chết của đối tượng như hình sau:

- Bước 5. Chọn Lưu để lưu thông tin.