Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/GSQL-GQ2
V/v DNCX đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty CP TM và DL Bình Dương.
(Số 9, đường 743 P Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương)

Về việc lưu giữ hàng hóa của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam (là DNCX) trong cảng ICD Tân Vạn theo trình bầy của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương tại công văn số 91/18/TBSL ngày 28/12/2018. Trên cơ sở ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 251/HQBD-GSQL ngày 31/01/2019 và công văn số 467/HQBD-GSQL ngày 07/03/2019, đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương làm rõ việc thuê kho của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam (DNCX) trong ICD Tân Vạn, cụ thể như sau:

- Trường hợp Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam thuê kho để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và sản phẩm trong quá trình sản xuất (không tổ chức sản xuất tại kho thuê) thì hiện đang thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đối với trường hợp này không phải là hàng hóa của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu qua ICD Tân Vạn mà đây là kho ngoài của DNCX, do vậy đề nghị xác định rõ kho thuê trong trường hợp này thuộc địa bàn giám sát của cơ quan hải quan hay chỉ là thuộc ICD Tân Vạn, đề xuất biện pháp giám sát để Cục Giám sát quản lý về hải quan có cơ sở tham mưu cho cấp có thẩm quyền hướng dẫn Công ty thực hiện.

- Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam về ICD Tân Vạn và hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục hải quan quản lý DNCX (tờ khai đã được thông quan), hàng hóa được lưu giữ tại kho trong ICD Tân Vạn do Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam thuê và đưa từng phần về Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam để sản xuất; Trường hợp Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam sản xuất ra sản phẩm đưa vào ICD Tân Vạn để làm thủ tục xuất khẩu theo quy định trong đó có việc lưu giữ tại kho trong ICD Tân Vạn. Như vậy, đối với trường hợp này không phải là việc thuê kho theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38 dẫn trên mà là việc thực hiện giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX tại ICD Tân Vạn. Do vậy, đối với trường hợp này đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ thực tế vụ việc phát sinh đối chiếu với quy định về giám sát hàng hóa ra, vào ICD để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo và đề xuất về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn kịp thời.

Cục Giám sát quản lý về hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng