Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12017/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình

Trả lời văn bản số 33908/CCT-QLAC ngày 01/08/2019 của Chi cục về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh có quy định như sau:

“…

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

…”

Căn cứ Điểm 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về Ký hiệu mẫu số hóa đơn:

“…

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi cục Thuế Tân Bình đã chấp nhận thông báo phát hành hóa đơn của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Việt Quốc Thịnh và đã đưa dữ liệu lên website ngành thuế nếu Công ty có thay đổi nội dung bắt buộc, trên hóa đơn; kích thước hóa đơn thì Công ty phải thay đổi mẫu số hóa đơn và thực hiện thông báo phát hành mới để sử dụng. Trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Việt Quốc Thịnh chỉ bổ sung nội dung là chữ “VQT” in chìm trên hóa đơn không làm ảnh hưởng đến các nội dung khác trên hóa đơn thì Công ty đính kèm hóa đơn mẫu tại thông báo phát hành hóa đơn đã gửi và sử dụng theo đúng mẫu đã gửi bổ sung.

Cục Thuế TP hướng dẫn Chi cục Thuế biết để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; TTHT;
- Các CCT Q/H;
33908-08/08/2019-dtmtrang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình