Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
VĂN PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KTXD-VP
V/v kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam về xác định và thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Văn Phòng Bộ Xây dựng

Cục Kinh tế xây dựng nhận được Văn bản số 132/PC-VP ngày 13/3/2020 của Văn phòng Bộ Xây dựng về việc kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity tại Văn bản số về việc xác định và thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tư vấn xây dựng. Sau khi xem xét, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Mục I, Phụ lục số 2 và Điều 8 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Việc xác định chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Mục III, Phụ lục số 2 và Điều 8 Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục II, Phụ lục số 2 và Điều 8 Thông tư số 16/2019/TT-BXD. Việc xác định chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục IV, Phụ lục số 2 và Điều 8 Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Trên đây là ý kiến của Cục Kinh tế xây dựng trả lời theo nội dung tại Văn bản số 02/2020/Vinacity của Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT KTXD, D02.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Ngọc Sơn