Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/BVHTTDL-TV
V/v hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Điều 37 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 đã quy định đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện hằng năm đối với các loại thư viện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, trong đó các tiêu chí, phương pháp, thủ tục đánh giá hoạt động được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia.

Để việc đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện thống nhất, đúng quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của thư viện, xây dựng các tiêu chí và thực hiện đánh giá hoạt động thư viện của các thư viện trực thuộc.

Việc xây dựng các tiêu chí áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11774:2016 (ISO 11620:2014) Thông tin và tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện; khuyến khích lựa chọn bổ sung các tiêu chí thống kê trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12843:2019 Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện, đồng thời tham khảo phương pháp, thủ tục đánh giá được quy định tại TCVN 12103/2017 (ISO 16439:2014) Thông tin và Tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động thư viện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị trao đổi, phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Sở VHTTDL, VHTT, VHTTTTDL (để thực hiện);
- Lưu: VT, TV, ĐT.150

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy