Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 2830/CV-BCĐ ngày 14/4/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (gửi kèm bản chụp).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung như sau:

1. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và Thành phố, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

2. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để phối hợp, chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, tránh tâm lý lơ là chủ quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế và theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố. Yêu cầu các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,... và Nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các đơn vị, cơ sở sản xuất theo từng lĩnh vực phải duy trì, thường xuyên kiểm soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như (khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng CNTT theo hướng dẫn của Bộ Y tế); chỉ tổ chức hoạt động khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát dịch tại cửa khẩu, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Giấy khai báo y tế), việc đưa đón, bàn giao từ cửa khẩu đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trong và ngoài quân đội có thu phí; tăng cường giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng nhằm chủ động phát hiện và xử trí sớm các trường hợp mắc bệnh.

- Tiếp tục triển khai việc tiêm vắc xin đợt 02 đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở khám, chữa bệnh đối với nhân viên y tế và các bệnh nhân có nguy cơ.

- Củng cố và duy trì các lực lượng tham gia chống dịch của ngành, khi phát hiện ca bệnh phải khẩn trương bao vây khoanh vùng xử trí trong thời gian ngắn nhất.

- Thành lập các đội xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng; bố trí đủ cơ số thuốc chống sốc phản vệ để xử trí kịp thời các trường hợp sự cố bất lợi nặng sau tiêm chủng (nếu có).

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

4. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở cách ly tập trung và từ khu cách ly ra cộng đồng. Đặc biệt lưu ý công tác cách ly tại các khách sạn.

5. UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng xử lý dịch khi xuất hiện ca bệnh và các trường hợp có liên quan trên địa bàn.

- Giám sát y tế chặt chẽ tại địa phương đối với trường hợp sau khi hoàn thành cách ly tập trung đủ 14 ngày và cả nhũng trường hợp đã được điều trị khỏi COVID-19 khi trở về địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Tiếp tục duy trì triển khai hoạt động có hiệu quả của Tổ COVID-19 cộng đồng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, rà soát lại toàn bộ đối tượng đảm bảo đúng theo hướng dẫn, quy trình tiêm vắc xin, khám sàng lọc trước tiêm, giám sát, theo dõi sau tiêm, vận chuyển và bảo quản vắc xin đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- Các tổ chức CT-XH Thành phố;
- Các Cơ quan Báo, đài của Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP UBND Thành phố; Phòng KGVX, TKBT, HC-TC;
- Lưu: VT, KGVXAn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng