Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 119/CNTT
V/v cập nhật báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các dự án trực thuộc Bộ.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ và Thông tư số 12/2010/TT-BTTT ngày 18/5/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơn vị gửi báo cáo thông tin của các dự án đầu tư ứng dụng CNTT năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Các dự án đầu tư ứng dụng CNTT bao gồm các dự án CNTT hoặc cấu phần dự án CNTT (trang thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu, xây dựng học liệu, tài liệu và tập huấn...). Nội dung thông tin về dự án đầu tư ứng dụng CNTT được cập nhật vào cơ sở dữ liệu dưới hình thức báo cáo bao gồm:

a) Báo cáo giai đoạn 1: Đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo kết quả dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn tại Phụ lục I, Phụ lục III, Phụ lục V và bản sao văn bản thẩm định thiết kế sơ bộ.

b) Báo cáo giai đoạn 2: Đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo kết quả dự án đầu tư được nghiệm thu, bàn giao bao gồm toàn bộ thông tin về sản phẩm của dự án theo hướng dẫn từ Phụ lục I đến Phụ lục X bao gồm:

- Báo cáo Thông tin chung (theo Phụ lục I);

- Báo cáo Kế hoạch đấu thầu và hợp đồng (theo Phụ lục II);

- Báo cáo Danh sách yêu cầu kỹ thuật (theo Phụ lục III);

- Báo cáo Nội dung đầu tư (theo Phụ lục IV);

- Báo cáo Giải pháp kỹ thuật công nghệ (theo Phụ lục V);

- Báo cáo Nguồn nhân lực (theo Phụ lục VI);

- Báo cáo Hồ sơ tài liệu kỹ thuật (theo Phụ lục VII);

- Báo cáo Chi phí đầu tư (theo Phụ lục VIII);

- Báo cáo Đánh giá hiệu quả đầu tư (theo Phụ lục IX);

- Báo cáo Kinh nghiệm triển khai (theo Phụ lục X).

Đối với Phụ lục I, Phụ lục III và Phụ lục V đã có Báo cáo giai đoạn 1, Đơn vị báo cáo chỉ cập nhật những chỉ tiêu báo cáo có thay đổi.

c) Công văn gửi Cục CNTT theo mẫu tại Phụ lục XI.

Có mẫu phụ lục, công văn kèm theo công văn này.

Đề nghị các Đơn vị gửi công văn và tập hợp báo cáo thông tin về Cục CNTT bằng văn bản giấy hoặc qua thư điện tử trước ngày 22/06/2014. Các đơn vị không có dự án phải cập nhật theo quy định đề nghị gửi giúp công văn trả lời để Cục CNTT tổng hợp.

Liên hệ Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 18 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại 04.36230484; Fax 04.38693712; Địa chỉ thư điện tử cuccntt@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Quách Tuấn Ngọc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN