Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Phát triển Kiến Hưng
(Đ/c: Phố Khuông Việt, khu ĐTM Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20072016/KH ngày 20/07/2016 của Công ty CP Phát triển Kiến Hưng vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập để sửa chữa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng và thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại: Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 497/XNK-TH ngày 06/6/2016 và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3892/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2014 khi làm thủ tục tạm xuất, tải nhập hàng hóa thuộc danh Mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu nêu tại Mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì trong bộ hồ sơ phải có giấy phép tạm xuất, tái nhập của Bộ Công Thương.

2. Về việc xử phạt hành chính.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định xử phạt đối với hành vi:

“Tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép...”; Từ ngày 01/08/2016, hành vi vi phạm này bị Điều chỉnh bởi quy định tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP .

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tạm xuất hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định nêu trên.

3. Về áp dụng chính sách quản lý.

Căn cứ Khoản 3, Điều 29 Luật Hải quan quy định: ... chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được áp dụng tại thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan...”. Như vậy, nếu thời Điểm đăng ký tờ khai của lô hàng sau ngày quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 có hiệu lực thì được áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg .

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, liên hệ với Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục) để được giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập để sửa chữa theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha