Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/GSQL-TH
V/v: địa điểm tập kết, kiểm tra,giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Lộc.
(Đ/c: Km14+500, quốc lộ 1A; Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Trả lời công văn số 23/BC-TL ngày 29/8/2016 của Quý Công ty về việc xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại biên giới tại cửa khẩu Na Hình, tỉnh Lạng Sơn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 36, Điều 37 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan thì hồ sơ xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Na Hình, tỉnh Lạng Sơn của Quý Công ty chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, cụ thể:

- Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào đưa ra địa điểm phải nêu rõ sử dụng phần mềm nào và mô tả cụ thể chi tiết phần mềm đáp ứng các tiêu chí: Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa điểm; Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý; khả năng kết nối của phần mềm với cơ quan hải quan.

- Sơ đồ thiết kế tổng thể khu vực địa điểm kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, nơi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, nơi kiểm tra thực tế, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của Hải quan.

- Tài liệu về hệ thống giám sát camera đáp ứng các tiêu chí; Quan sát được các vị trí trong địa điểm. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ); Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng; Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

- Quy chế hoạt động của Công ty đối với địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới xin thành lập.

Đề nghị Quý Công ty căn cứ hướng dẫn về hồ sơ xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại biên giới nêu trên để hoàn thiện hồ sơ xin thành lập./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (Hoa-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha