Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1179/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 10/TTr-BLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2020), về Báo cáo của Chính phủ thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em gửi Đoàn Giám sát Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký và chịu trách nhiệm về Báo cáo của Chính phủ, gửi Đoàn giám sát Quốc hội trong ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UB Tư pháp của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng