Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11762/BGTVT-CQLXD
V/v đẩy nhanh công tác di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, thuộc tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty Điện lực Gia Lai.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới (sau đây gọi tắt là Dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Văn bản số 873/TTg-QHQT ngày

20/6/2017. Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai đang quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện đẩy nhanh tiến độ GPMB, quyết liệt thi công, giải ngân vốn đầu tư công của Dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Theo báo cáo của Ban QLDA2 tại Văn bản số 1847/BQLDA2-PID4 ngày 22/10/202, hệ thống cột điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Gia Lai) cần di dời để sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án là rất lớn; đến nay, việc di dời mới chỉ được một phần và không đáp ứng tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai Dự án. Nguyên nhân chậm di dời hệ thống đường điện nêu trên, theo ý kiến của Công ty Điện lực Gia Lai là do chưa được bố trí vốn kịp thời (tại Văn bản số 3348/GLPC-KH&VT ngày 03/10/2021). Tuy nhiên, về nội dung này, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai hướng dẫn xử lý vướng mắc; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có ý kiến tại các Văn bản: số 4137/STNMT -ĐKTK ngày 05/10/2012; số 3422/STNMT- ĐKTK ngày 20/8/2021; số 2142/STNMT-ĐKTK ngày 02/6/2021.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB, đặc biệt di dời các công trình điện bị ảnh hưởng đáp ứng tiến độ triển khai gấp rút của Dự án, Bộ GTVT đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung quan tâm, chỉ đạo Công ty Điện lực Gia Lai và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương và Ban QLDA2 (đơn vị quản lý dự án), khẩn trương di dời đường điện trong phạm vi GPMB của Dự án, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Trung quan tâm, phối hợp, hỗ trợ để Dự án triển khai đáp ứng tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Ban QLDA 2;
- Lưu: VT, CQLXD (N.A.Đức).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn