Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc địa điểm làm TTHQ thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn ngày 713/HQHCM-GSQL ngày 25/3/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn việc làm thủ tục hải quan đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược thì thuốc nguyên liệu làm thuốc chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, trừ thuốc được cấp phép nhập khẩu không vì mục đích thương mại theo quy định tại Điều 75 Nghị định này;

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định. Theo đó, đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn