Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11753/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế trong dự toán chi ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh: Các quy hoạch nêu tại Điểm b Mục 4 Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ, bao gồm các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và các quy hoạch điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Về thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

3. Về quy trình lập kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế trong dự toán chi ngân sách nhà nước để lập các quy hoạch nêu tại Điểm 1 của công văn này: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 01/3/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ dự án quy hoạch.

4. Về trách nhiệm bố trí ngân sách: Theo phân cấp hiện hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Thời gian báo cáo dự toán năm 2020: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 07/10/2019 để tổng hợp. Các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./,

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ PC; Vụ NSNN;
- Vụ ĐT; KBNN;
- Lưu: VT, HCSN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu