Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/VPCP-CN
V/v Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 06/TTr-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2020) về phương án sử dụng vật tư, thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng vào công trình thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phương án tiếp tục triển khai Dự án hay dừng hoặc kết thúc Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các bộ: KHĐT, XD, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục