Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1173/UB-NC
V/v thu lệ phí xác minh hộ tịch theo yêu cầu của nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 1994

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp thành phố;
- Sở Tài chính thành phố.

 

Trả lời văn thư số 08/TPK ngày 07 tháng 02 năm 1994 của Sở Tư pháp thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận cho Sở Tư pháp thành phố được thu lệ phí 10 USD hoặc tiền Việt Nam tương đương cho mỗi trường hợp xác minh giấy tờ hộ tịch theo yêu cầu của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn