Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11723/VPCP-CN
V/v cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng đê BTCT kết hợp mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân của thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 108/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 và số 4858/UBND-KH&ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7338/BKHĐT-QLĐT ngày 16 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 13112/BTC-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 2485/BXD-HĐXD ngày 05 tháng 10 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản số 11306/BGTVT-CQLXD ngày 08 tháng 10 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 3900/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 10 năm 2018) về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng Dự án đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân của thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm việc lại với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về hình thức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng đường Âu Cơ đoạn từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân của Thành phố, đảm bảo an toàn đê và theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2) Hong

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng