Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1169/GSQL-GQ1
V/v: ngưng hiệu lực Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Cục Giám sát quản lý về hải quan sao gửi Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn trên để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để p/h);
- Lưu: VT, GQ1-Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1169/GSQL-GQ1 năm 2014 ngưng hiệu lực Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1169/GSQL-GQ1
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/08/2014
  • Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Người ký: Ngô Minh Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản