Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/GSQL-GQ1
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 1027/BTTTT- CATTT ngày 04/04/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTTT ngày 15/10/2018. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông “hướng dẫn thực hiện phương án áp dụng Thông tư số 13 đối với các sản phẩm có kê khai đồng thời: mã HS, mô tả hàng hóa và mô tả chức năng chính về an toàn thông tin mạng được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 13 (các sản phẩm không có chức năng chính về an toàn thông tin mạng không được xem là sản phẩm an toàn thông tin mạng và không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 13)”

Cục Giám sát quản lý về Hải quan sao gửi công văn số 1027/BTTTT- CATTT ngày 04/04/2019 dẫn trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy định./.

(Gửi kèm công văn số 1027/BTTTT-CATTT ngày 04/04/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân