Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11552/VPCP-KGVX
V/v báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5215/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 11 năm 2018 về việc duyệt và ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về triển khai chương trình, sách giáo khoa mới theo Nghị quyết của Chính phủ (số 140/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018).

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 11552/VPCP-KGVX năm 2018 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 11552/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/11/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/11/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản