Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với DNCX

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH LS Communication Vina.
(đ/c: Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 030419LS ngày 03/4/2019 của Công ty TNHH LS Communication Vina đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách quản lý, hoạt động đối với DNCX:

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ;

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với hoạt động kinh tế phát sinh của Công ty để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.

2. Chính sách thuế đối với DNCX:

Đề nghị Công ty xác định hàng hóa, loại hình dự định sản xuất, kinh doanh và liên hệ với Chi cục thuế quản lý trực tiếp, Chi cục hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

3. Thủ tục hải quan đối với DNCX:

Đề nghị Công ty căn cứ theo quy định tại Mục 5 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với DNCX để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH LS Communication Vina biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân